Voorwoord

Voor u ligt de Programmabegroting 2017-2020. Deze presenteren wij u met gepaste trots. De opzet van deze programmabegroting is fors herzien. Het belangrijkste verschil is de nieuwe programma-indeling inclusief de gewijzigde indeling van het programmablad.
Het zwaartepunt in deze begroting ligt wat ons betreft bij hoofdstuk 1 'Investeringsfonds Impuls Ede'. Met de vaststelling van de Perspectiefnota 2017-2020 is nu het grootste deel van het beschikbare budget toegekend. Duidelijk is nu welke prestaties worden geleverd om te komen tot een economisch vitaal en sociaal krachtig Ede. In deze begroting wordt bij de verschillende speerpunten aangegeven hoever wij zijn en wat onze verwachtingen zijn voor de komende tijd. Ook in 2017 sturen wij krachtig op de realisatie van de doelen en effecten van de speerpunten uit het Investeringsfonds Impuls Ede.
U treft de gebruikelijke onderdelen aan zoals de programmabladen. Per programmablad worden onder het onderdeel ‘ontwikkelingen’ die ontwikkelingen geduid die beleidsmatig relevant zijn voor dat programma (hoofdstuk 2).
Hoofdstuk 3 gaat over de ontwikkeling van het financieel meerjarenperspectief, hoofdstuk 4 over de verschillende paragrafen. In hoofdstuk 5 vindt u de bijlagen waaronder de Tussenrapportage Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2016 (MPG lite 2016) en het overzicht beleidsindicatoren (Depla).

Bij de perspectiefnota hebben wij u diverse voorstellen voorgelegd waarmee u heeft ingestemd en middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van beleid. Toen heeft de beleidsdiscussie plaatsgevonden. Deze keuzen zijn in deze programmabegroting verder uitgewerkt.

Bij de perspectiefnota heeft u behalve voor de speerpunten uit het Investeringsfonds ook middelen beschikbaar gesteld voor reguliere belangrijke beleidszaken zoals bijvoorbeeld de verdere transformatie van het sociaal domein en sociale werkvoorziening, het versterkt inzetten op de veranderende rol van de overheid, beleid op het gebied van Wonen, Veiligheid en Toezicht, versterking van de bedrijfsvoering, locatiekeuze AZC’s en dergelijke. Wij zullen de door u beschikbaar gestelde middelen voortvarend, effectief en efficiënt inzetten voor de beoogde doelen en met behulp van bijvoorbeeld de speerpunten- en sociale monitor de voortgang meten en waar nodig bijsturen.

Tussen het moment van vaststelling van de perspectiefnota en het opstellen van de programmabegroting hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die effect hebben op onze financiële huishouding. Ook rond de uitwerking van de locatiekeuzen AZC’s hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Hieronder worden deze geduid.

Wij hebben u geïnformeerd over de gevolgen van het COA besluit om geen gebruik te maken van de beoogde opvanglocaties in Ede. De veranderde omstandigheden hebben uiteraard ook gevolgen voor de inzet van de gereserveerde middelen die voor een belangrijk deel weer kunnen vrijvallen.

Daarnaast laat de actualisatie van de financiën voor het lopende begrotingsjaar een aanzienlijke verbetering (€ 14,5 miljoen) zien ten opzichte van de Perspectiefnota 2017-2020. Deze verbetering is vooral te danken aan incidentele meevallers (€ 11,5 miljoen) en een structurele meevaller in de algemene uitkering (€ 3 miljoen).

Het financiële vertrekpunt voor deze begroting is de Perspectiefnota 2017-2020. Op Prinsjesdag is de Rijksbegroting bekend geworden. Mede door gunstige economische vooruitzichten besteedt het Rijk de komende jaren fors meer dan eerder voorzien. Volgens de trap-op-trap-af systematiek krijgen gemeenten een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Voor Ede betekent dit een structurele verbetering van het meerjarenperspectief met circa € 3,0 miljoen.

Door een voorgenomen wetswijziging weten we nog niet of we na 2016 precariobelasting kunnen heffen in Ede. De opbrengst van precariobelasting is in de begroting opgenomen en vormt de dekking van het Investeringsfonds. Mocht de opbrengst de komende jaren onverhoopt wegvallen, dan leidt dit tot een nieuwe situatie bij de volgende perspectiefnota.

Na jaren van krapte en ombuigingen biedt de meerjarige doorkijk van de financiën (structureel voordeel van ruim € 3 miljoen) dus onverwacht mogelijkheden. Het inkleuren van deze mogelijkheden vraagt om zorgvuldige afwegingen.  Hierbij realiseren wij ons dat we veel van de samenleving hebben gevraagd. Om die reden willen wij deze middelen investeren in de Edese samenleving.
Wij gaan inventariseren waar zich knelpunten voordoen en waar wij extra willen stimuleren. Nog in 2016 leggen wij u een voorstel aan u voor.

Marije Eleveld,
wethouder Financiën.