Ontwikkelingen

In 2017 zal een start worden gemaakt met het pilotproject Keurmerk Veilig Buitengebied. In samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de politie zal gekeken worden in hoeverre de veiligheid in het buitengebied bevorderd kan worden. Met name gaat het hier om het voorkomen van hennepkwekerijen en drugsproductie. Concrete acties zullen in 2017 ontwikkeld worden.

De in 2016 opgestelde spelregels veiligheid evenementen, ter bevordering van de veiligheid bij evenementen, zijn in 2017 geheel in werking.

De evaluatie van het Sociaal Interventie Team (SIT) moet duidelijkheid brengen of het SIT (in deze vorm) structureel voortgezet wordt. Nieuwe prostitutiewetgeving komt in 2017 en kan leiden tot aanpassing van het gemeentelijk beleid.

Het BIBOB beleid (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) is uitgebreid met mogelijkheden om de vastgoedsector te bekijken. Ten aanzien van de drie voorgenomen locaties waar een AZC gevestigd gaat worden, worden veiligheidsplannen met concrete acties opgesteld en uitgevoerd. De wijkhandhavers van de afdeling Toezicht zijn vrijgemaakt als aanspreekpunt voor veiligheidsvraagstukken.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Financiële lasten per productgroep

Veiligheid en Toezicht

11.479

N

12.135

N

10.386

N

9.382

N

9.412

N

9.355

N

Totaal lasten programma

11.479

N

12.135

N

10.386

N

9.382

N

9.412

N

9.355

N

Financiële baten per productgroep

Veiligheid en Toezicht

1.827

V

860

V

877

V

277

V

277

V

277

V

Totaal baten programma

1.827

V

860

V

877

V

277

V

277

V

277

V

Saldo van baten en lasten

9.651

N

11.275

N

9.509

N

9.105

N

9.134

N

9.077

N

Storting reserve

2

N

0

N

0

N

67

N

56

N

124

N

Onttrekking reserve

57

V

804

V

9

V

0

N

0

N

0

N

Resultaat

9.597

N

10.471

N

9.500

N

9.172

N

9.190

N

9.202

N

Als gevolg van de nieuwe manier waarop overhead wordt verantwoord zijn de lasten op het programma Veiligheid gedaald met € 1 miljoen. Dit is een verschuiving naar productgroep Algemene Middelen dat onderdeel is van het programma Bestuur en Organisatie. Voor verdere toelichting op deze wijziging wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Het grootste deel betreft de budgetten voor Brandweer (€ 6 miljoen).
Daarnaast zorgen onderstaande veranderingen er voor dat de begrote lasten in 2017 lager liggen dan die van 2016:

▪   In 2016 stelde het Rijk eenmalig budget (€ 0,2 miljoen) beschikbaar voor de opsporing van explosieven.
▪   De lasten voor het dierenasiel zijn in 2017 lager geraamd omdat in 2016 een eenmalige bijdrage voor achterstallig onderhoud is begroot.

In 2016 zijn onttrekkingen uit de reserve geraamd voor dierenasiel, veiligheid en FLO Brandweer.