Ontwikkelingen

In 2017 zijn de implementatie van de Visie werklocaties FoodValley, de retailvisie en het verder uitvoeren van het IABW (Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties) van invloed op de uitvoering van het programma. Ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein wordt direct beïnvloed door de visie Werklocaties. Ook de verkoop van bedrijventerrein wordt hierdoor beïnvloed. De acties uit het programma Levendig centrum hebben hun weerslag op de detailhandel in het centrum van Ede. Nieuwe concepten worden ontwikkeld die een aantrekkingskracht op de consument gaan hebben en tevens inspelen op trends zoals toename van de winkelleegstand. Ontwikkelingen en start van realisering van het WFC en de uitvoering van de programma's Food en Kennis-as zijn belangrijk voor de economische groei van Ede.

Als trekker van de arbeidsmarktregio FoodValley wordt vanuit Ede in 2017 stevig ingezet op het verder doorontwikkelen van het werkgeversservicepunt regio FoodValley en het verstevigen van de triple helix samenwerking in het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De start van het Kenniscentrum Leren en Werken is hier onderdeel van.

De provinciale Gebiedsopgave Veluwe bepaalt mede de koers voor natuur, erfgoed, toerisme en recreatie in de jaren 2016 tot en met 2020. De agenda voor activiteiten in de gebiedsopgave wordt in 2016 vastgesteld. De projecten die daar uit voortvloeien moeten bijdragen aan de centrale doelstelling van de Gebiedsopgave: de Veluwe op één als binnenlandse vakantiebestemming. De projecten op de Veluwe-agenda zullen mede bepalen hoe de inzet van onze specialisten en adviseurs op de genoemde onderwerpen er in de komende jaren uit gaat zien. Het project Vitale vakantieparken blijft een belangrijk project waarin samen met de ondernemers wordt gewerkt aan het verbeteren van het toeristische verblijfklimaat.

In de gemeente is nog veel te winnen voor de fiets en de fiets wordt steeds belangrijker. Ook neemt het aantal ongevallen met een fiets toe. De gemeenteraad heeft vorig jaar daarom besloten in te zetten op verbetering van het fietsklimaat. Dit betekent voor 2017 dat de meeste activiteiten op het gebied van verkeer betrekking zullen hebben op de fiets. Het Rijk zet fors in op het verduurzamen van het wagenpark in Nederland door onder meer belastingmaatregelen. In het verlengde hiervan stimuleert de gemeente Ede duurzame automobiliteit.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Financiële lasten per productgroep

Economische Ontwikkeling

7.197

N

6.075

N

2.359

N

1.492

N

1.492

N

1.492

N

Uitgifte Bedrijfslocaties

26.476

N

8.486

N

11.307

N

13.920

N

11.009

N

12.033

N

Bereikbaarheid en Verkeersveiligheid

3.661

N

3.645

N

3.332

N

3.338

N

3.884

N

3.613

N

Totaal lasten programma

37.334

N

18.206

N

16.998

N

18.750

N

16.385

N

17.138

N

Financiële baten per productgroep

Economische Ontwikkeling

2.060

V

2.817

N

251

V

251

V

251

V

251

V

Uitgifte Bedrijfslocaties

34.456

V

8.491

N

11.382

V

16.360

V

11.033

V

12.065

V

Bereikbaarheid en Verkeersveiligheid

1.829

V

1.793

N

1.727

V

1.801

V

1.801

V

1.801

V

Totaal baten programma

38.346

V

13.102

V

13.359

V

18.412

V

13.084

V

14.117

V

Storting reserve

298

N

2.108

N

333

N

2.699

N

282

N

290

N

Onttrekking reserve

2.319

V

3.654

V

1.265

V

328

V

328

V

327

V

Resultaat

3.032

V

3.559

N

2.707

N

2.709

N

3.255

N

2.984

N

Als gevolg van de nieuwe manier waarop overhead wordt verantwoord zijn de lasten op het programma Individuele ondersteuning gedaald met € 0,7 miljoen. Dit is een verschuiving naar productgroep Algemene Middelen dat onderdeel is van het programma Bestuur en Organisatie. Voor verdere toelichting op deze wijziging wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Vanaf 2017 worden alle kosten en opbrengsten van de gemeentelijke vastgoedportefeuille via één product Vastgoed weergegeven op het programma Bestuur en Organisatie. Op het totaal van het programma Maatschappelijke voorzieningen geeft dit een daling van de lasten (€ 2,7 miljoen) en baten (€ 2,6 miljoen) te zien in 2017.

In 2016 heeft er een samenvoeging plaatsgevonden van alle afzonderlijke egalisatiereserves kapitaallasten die betrekking hebben op de gemeentelijke vastgoedportefeuille naar twee nieuwe egalisatiereserves, één voor afgeronde kredieten en één voor nog lopende kredieten. Deze omzetting loopt deels via dit programma en heeft er toe geleid dat er voor een bedrag van € 1,7 miljoen is onttrokken uit de oude reserves en is gestort in de nieuwe reserve in 2016. Dit is de verklaring van een groot gedeelte van het verschil tussen 2016 en 2017 in de reservemutaties op dit programma.

In de cijfers van de productgroep Uitgifte bedrijfslocaties is in de begroting van 2017 en komende jaren het vastgestelde MPG2016 verwerkt. Verschillen ontstaan door actualisatie van verwachtingen over de verschillende jaarschijven van de betreffende grondexploitaties.

In de Perspectiefnota 2017-2020 is besloten middelen beschikbaar te stellen voor het fietsplan en stimuleringsmaatregelen voor parkeren. Deze zijn verwerkt in de financiële lasten van de productgroep Bereikbaarheid en verkeersveiligheid.