Overige ontwikkelingen

Doorlichting reserves
In januari 2016 heeft u de nieuwe de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Op basis van de geactualiseerde nota is in samenwerking met de raadswerkgroep Programmabegroting gestart met een traject om alle reserves door te lichten. In de eerste fase hebben we stand en de onderbouwing van alle reserves beoordeeld en de effecten van de centralisatie van het maatschappelijk vastgoed verwerkt. De resultaten hiervan zijn het vervallen van per saldo 29 reserves, incidentele vrijval van € 6,5 miljoen in 2016 en een structurele vrijval van € 435.000 vanaf 2017. Het betreffen de reserves waar zonder wijziging van werken en verwachting de resultaten verwerkt kunnen worden. De structurele vrijval verwerken we in de Programmabegroting 2017-2020. Het vervallen en instellen van de reserves en het effect van de incidentele vrijval verwerken we in de Jaarrekening 2016. In de Jaarrekening 2016 maken we de afweging of we het incidentele voordeel toevoegen aan de algemene reserve of een dotatie doen aan de reserve Investeringsfonds impuls Ede in verband met het risico van vervallen van de inkomsten precario vanaf 2017. De resultaten worden onderstaand verder toegelicht.

In de tweede fase volgen de overige bestemmingsreserves. Daarbij onderzoeken we het systeem van het specifieke reserves voor specifieke risico’s en zetten dat af tegen het verhogen van het risicoprofiel en een hogere algemene reserve.

Toelichting resultaten
Hieronder vindt u de bestemmingsreserves waarvan het voorstel is het saldo of een deel van het saldo vrij te laten vallen.
  Bedragen x € 1

Nummer

Omschrijving

Vrij te vallen bedrag incidenteel

Vrij te vallen bedrag structureel*

R472

Woningbouw

331.281

35.000

R492

BTW Compensatiefonds

2.500.0000

400.000

R494

DOE - belegd deel

1.106.169

R495

Overlopende verplichtingen

500.000

R496

Kapitaallasten

1.242.145

Egalisatiereserves Vastgoed

800.000

Totaal

6.479.595

435.000

* Bedragen vallen vrij vanaf 2017

Woningbouw (R472)
Het doel van de reserve is het afdekken van renterisico’s bij leningen van Woonstede (herziening rentepercentages). Er worden geen nieuwe leningen meer aan Woonstede verstrekt en de huidige leningen van de gemeente Ede lopen langzaam af. Hiermee wordt het risico kleiner en is een aparte reserve niet meer nodig. Het voorstel is om het renterisico mee te nemen in het weerstandsvermogen, de reserve op te heffen en het saldo van 31 december 2016 van € 330.000 toe te voegen aan de algemene middelen. De structurele toevoeging van € 35.000 aan deze reserve valt terug naar de algemene middelen.

BTW Compensatiefonds (R492)
Dit is een bestemmingsreserve bedoeld voor het egaliseren van de resultaten BTW compensatiefonds op producten verbonden met leges (zoals riool en afval). Bij de invoering van het BTW compensatiefonds zijn afspraken gemaakt dat voordelen in de reserve worden gestort. De reserve ontwikkelt zich positief met in 2020 een saldo van € 10,2 miljoen door een structureel hogere storting van de bovenstaande producten. Voorstel is de structurele aanwending van € 1,4 miljoen gelijk te maken aan de gemiddelde storting van € 1,8 miljoen en voor deze reserve een plafond in te stellen van een jaarschijf van € 1,8 miljoen. De effecten van dit voorstel zijn een structurele toevoeging van € 400.000 aan de algemene middelen en een incidentele vrijval van € 2,5 miljoen.

DOE belegd deel (R494)
Deze reserve is ingesteld om investeringsbijdragen te dekken, die verbonden zijn aan de verbetering van duurzame woon- en leefkwaliteit in de gemeente. Het gaat hier om een SVN-regeling (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) welke tot einde is gekomen. Aangezien de gerelateerde regeling afgelopen is stellen we voor om de reserve op te heffen en het saldo van € 1,1 miljoen vrij te laten vallen in de algemene middelen.

Overlopende verplichtingen (R495)
Deze reserve heeft als doel om de middelen die beschikbaar komen via de resultaatbestemming tijdelijk te storten. De huidige stand van de reserve is hoger dan de onderliggende verplichtingen. Voorstel is om € 500.000 vrij te laten vallen in de algemene middelen. Het resterende saldo blijft in de reserve.

Kapitaallasten (R496)
De reserve wordt nog gebruikt om te vereffenen na de nieuwe nota afschrijvingen. Het resterende bedrag valt vrij in de algemene middelen.

Egalisatiereserves kapitaallasten & verwerking nota afschrijvingsbeleid
In 2016 heeft een omzetting plaatsgevonden van alle egalisatiereserves kapitaallasten die betrekking hebben op het gemeentelijk vastgoed naar twee nieuwe reserves (één voor afgeronde projecten en één voor lopende projecten). Daarbij heeft tevens een opschoning plaatsgevonden en zijn alle onttrekkingen opnieuw berekend.
Tot slot is de nieuwe nota afschrijvingsbeleid in de begroting verwerkt. Dit alles samen leidt tot een incidenteel voordeel van circa € 800.000.