Met dit speerpunt beogen we vooral de door de gemeenteraad bij de Perspectiefnota 2016-2019 vastgestelde bezuinigingen te realiseren. We creëren echter ook ruimte voor het ondersteunen en stimuleren van initiatieven in de samenleving en het verder ontwikkelen van de ambtelijke organisatie en een manier van werken gericht op de veranderende verhouding en rolinvulling tussen gemeente en samenleving.
 
Wat willen we bereiken?
In 2019 willen wij een bedrag van € 4.510.000 aan bezuinigingen realiseren, volgens het gedachtegoed van mEdemaken. Dit wordt gefaseerd uitgevoerd: van een bezuiniging van € 1.530.000 in 2016 naar een bezuiniging van € 4.510.000 in 2019.

Wat hebben we inmiddels gerealiseerd en wat zijn onze verwachtingen?
Met de Perspectiefnota 2016-2019 heeft de gemeenteraad vastgesteld welke bezuinigingsvoorstellen uit mEdemaken en de voorbereiding op de kerntakendiscussie doorgang vinden. De bezuinigingen landen vooral in de beleidsterreinen: beheer van de openbare ruimte, leerlingenvervoer, sportaccommodaties, buurthuizen & activiteiten, cultuur, dienstverlening en parkeren. Een deel van de bezuinigingen is vrij eenvoudig te realiseren. Voor een deel geldt dat extra capaciteit, communicatie, kennis of expertise nodig is in de implementatiefase. Deze interventies zijn vooral gericht op het versterken van de veranderende rolinvulling tussen gemeente en samenleving. Hiertoe is, naast eerder genoemde interventies, begin 2016 een klankbordgroep gevormd, bestaande uit deelnemers uit het eerdere proces mEdemaken. In het najaar van 2016 stopt de opdracht voor het kernteam. De gedachte is dat de maatregelen tot en met 2019 van voldoende input zijn voorzien om door de lijn zelf te worden gerealiseerd.
Ieder kwartaal rapporteert het kernteam over de maatregelen en de wijze waarop deze maatregelen worden uitgevoerd. Het kernteam faciliteert zodanig dat realisatie mogelijk wordt. Extra ondersteuning vanuit het kernteam blijkt ook in het laatste kwartaal van 2016 nodig. Naast deze inzet van het kernteam zal er na 2017 extra inzet van communicatie dan wel inhuur van expertise nodig zijn.