De Visie Ede 2025 en het Convenant 2014-2018 vormen samen de opgave van Ede: “Ede is een jonge en groene stad van ontmoeten en verbinden. Deze jonge en groene stad is economisch vitaal en sociaal krachtig. We bereiken dit door te bouwen aan de sociale infrastructuur, sterke wijken en het vestigingsklimaat. Er is een sociaal (zorg)vangnet voor wie het nodig heeft en mensen staan voor elkaar klaar. Mensen wonen in prettige wijken in passende woningen in een prachtige groene omgeving. Dit uitmuntende woonklimaat behoudt inwoners en trekt mensen naar Ede. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat trekt (food)bedrijven en zorgt voor een variëteit in werkgelegenheid. Om dit te behouden en verder uit te bouwen kiest Ede voor Food en Duurzaamheid. Deze speerpunten geven basis, profiel en kleur aan het hele gemeentelijke beleid. We bouwen gemeentebreed aan de sociale en economische kracht van de gemeente, en de Veluwse Poort, het WFC, de KennisAs, het (vitale) buitengebied en het levendige centrum zijn belangrijke gebieden waar dit tot uitdrukking komt. Food en duurzaamheid zijn op allerlei manieren herkenbaar en beleefbaar bij bedrijven, inwoners en bezoekers”.

In de Perspectiefnota 2017-2020 zijn de Edese speerpunten verder uitgewerkt.
De ambitie van Ede richt zich op een sterke sociale infrastructuur, sterke wijken en een uitmuntend woonklimaat en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dit zijn de drie cirkels in de figuur. Daar richten alle programma’s, projecten en activiteiten zich op. Daarbij wordt zoveel mogelijk gericht op inzet die in het midden van de cirkels zit en daarmee meerdere doelen dient. Dit betekent dat de inzet aan programma’s, projecten en activiteiten goed op elkaar afgestemd wordt om zoveel mogelijk synergie tot stand te brengen.

De thema’s food en duurzaamheid geven een belangrijke focus. Ze ‘kleuren’ als het ware het Edese profiel. Door sterk in te zetten op food en duurzaamheid kunnen de kansen verzilverd worden en komt Ede met een sterk profiel ‘op de kaart te staan’ bij bedrijven, bewoners en instellingen. Dat heeft een aantrekkende werking en versterkt daarmee de Edese samenleving.

In de paragraaf Speerpuntprogramma's is aangegeven wat de stand van zaken bij deze programma's. Naast deze programma's zijn ook het WFC en de Veluwse Poort belangrijke speerpunten.

WFC

De voorbereiding voor het World Food Center (WFC) krijgt steeds meer vorm. Een aantal toonaangevende bedrijven en kennisinstellingen gaat als kopgroep starten met de ontwikkeling van het WFC. Het WFC start al op korte termijn, in 2017 of 2018, met activiteiten in de Mauritskazerne in Ede. De start-up van het WFC omvat een experience gedeelte en een participatorium waar de dialoog over voedsel wordt gevoerd. Ook de overige bedrijven en kennisinstellingen die nu deelnemen aan de ontwerpfase worden betrokken bij die plannen.
De Provincie Gelderland is als partner toegetreden tot het project. De Provincie heeft het WFC uitgeroepen tot één van de twee grote beeldbepalende projecten van de provincie Gelderland en middelen gereserveerd.
We verwachten dat de plannen voor het WFC (ontwerp en businesscase) begin 2017 dusdanig concreet worden dat we de gemeenteraad (en de Provincie Gelderland) een voorstel kunnen voorleggen over de inzet van de voor het WFC gereserveerde middelen. Op dat moment kan worden bezien of de daarvoor gereserveerde middelen en de bijdrage van de Provincie toereikend zijn om de onrendabele top te kunnen dichten. Er is een nieuw stedenbouwkundig plan voor het gebied in de maak. In 2017 wordt de bestemmingsplanprocedure doorlopen voor het gehele WFC gebied.

Het WFC biedt met de te verwachten grote bezoekersaantallen een gouden kans om vanuit bedrijfsleven en wetenschap met consumenten in contact te komen en met, door en onder deze consumenten wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Momenteel wordt een projectplan opgesteld in opdracht van de Wageningen UR, de gemeente Ede en de provincie (gedurende de tweede helft van 2016) om te komen tot een Foodlab. In dit Foodlab kunnen bezoekers aan het WFC participeren in wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s met betrekking tot voedsel, gezondheid en gedrag van een vijftal universiteiten (Groningen, Maastricht, Nijmegen, Utrecht en Wageningen) en bedrijfsleven.

Veluwse Poort

De Veluwse Poort is volop in uitvoering. Overal op de voormalige kazerneterreinen en Enka worden nieuwe woningen gebouwd en opgeleverd. Ook de verkoop van vrije kavels op de kazerneterreinen loopt goed.
De derde fase van de uitgifte van gronden op de kazerneterreinen aan projectontwikkelaars is in volle gang. Daarmee is het grootste deel van de kazerneterreinen inmiddels ondergebracht bij projectontwikkelaars. Voor bijna alle bestaande gebouwen zijn inmiddels eindgebruikers in beeld en de eerste monumentale gebouwen zijn al gerestaureerd en in gebruik genomen. Het bestemmingsplan Parklaan ligt momenteel bij de Raad van State. De voorbereidingen van de realisatie van de Parklaan worden in gang gezet, om snel te kunnen starten met aanleg van de Parklaan na de uitspraak van de Raad van State. Het ontwerp van het nieuwe station is gereed en de reacties op dit ontwerp zijn overwegend positief. Het ontwerp wordt als bijlage opgenomen bij het bestemmingsplan. In 2017 wordt de realisatie van het nieuwe station voorbereid. De tunnels onder het spoor (Hakselseweg en Kerkweg) zijn in het najaar van 2016 opgeleverd.