In de Perspectiefnota 2016-2019 heeft de gemeenteraad het Investeringsfonds Impuls Ede opgericht met daarin voor de periode 2016-2019 een bedrag van € 8,5 miljoen voor de uitvoering van de speerpunten uit de Visie Ede 2015 en het Convenant 2014-2018. Dit alles om de gemeente Ede ook in de toekomst economisch vitaal en sociaal krachtig te laten zijn. Bij de besluitvorming over de perspectiefnota stelt de gemeenteraad het bedrag vast dat voor komende jaren beschikbaar komt voor de uitvoering van de speerpunten. Dit gebeurt op basis van een beschrijving van de beoogde resultaten. Bij de toekenning van de gelden kijken we in hoeverre het bijdraagt aan de Visie 2025 en in hoeverre de speerpunten elkaar onderling versterken. Wij zullen na het 'richten' van de speerpunten, het inbedden in de organisatie en het realiseren van de eerste resultaten in 2016, ook in 2017 in samenhang sturen op resultaten die dienstbaar zijn aan onze economisch vitale en sociale krachtige samenleving.
Zowel in de programmarekening als in de speerpuntenmonitor (die in maart 2017 beschikbaar komt) wordt dit nader toegelicht. In de speerpuntenmonitor wordt ook met indicatoren aangegeven hoever de programma's zijn in het realiseren van de doelstellingen.