Investeringen

Op grond van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) is het noodzakelijk om meerjarig inzicht te hebben in de investeringen. Onderstaand een inventarisatie van voorgenomen investeringen, waarbij het meerjarendeel indicatief is.

Voor zover er in 2017 sprake is van nog niet gedekte c.q. goedgekeurde investeringen komen wij hier in afzonderlijke voorstellen of in de perspectiefnota bij u op terug.

Voorgenomen investeringen

  Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Investeringen
2017

Investeringen
2018

Investeringen
2019

Investeringen
2020

Huisvestingsvoorzieningen onderwijs

6.409

6.958

2.658

0

Binnensportaccommodaties

4.670

1.250

250

0

Buitensportaccommodaties

120

810

1.710

0

Programma Maatschappelijke voorzieningen

11.199

9.018

4.618

0

Grondzaken - Wonen

20.075

14.169

13.521

12.076

Spoorzone

1.095

373

22.059

49.082

Parklaan

15.732

26.973

1.299

1.302

Ontwikkelingsplan Buitengebied

141 

141 

125

Programma Ruimtelijke ontwikkeling

37.043

41.656

37.004

62.460

Verkeersveiligheid

3.665

5.252

1.369

400

Grondzaken - Werken

5.938

6.592

11.573

4.691

Programma Economie en Mobiliteit

9.603

11.844

12.942

5.091

Wegen

2.450

2.000

2.000

2.000

Kunstwerken

200

200

200

200

Openbare verlichting

750

500

500

500

Groen (inclusief bomen)

900

900

900

900

Riolering

8.995

8.745

8.920

10.199

Programma Kwaliteit leefomgeving

13.295

12.345

12.520

13.799

Totaal

71.140

74.863

67.084

81.350

Toelichting
Huisvestingsvoorzieningen onderwijs
In 2017 zijn investeringen voor bouwkundige aanpassingen/renovatie gepland voor:

▪   Het schoolgebouw aan de Oranjelaan.
▪   Afronding bouwkundige aanpassingen en uitbreiding scholen Ederveen (grond- en bouwkosten)
▪   Bouwkundige aanpassingen van de drie schoolgebouwen in de wijk Maandereng tot een multifunctionele voorziening.

In 2018 zijn investeringen gepland voor onderwijskundige voorzieningen op zowel het ENKA-terreinen, als op de Kazerneterreinen. Het gaat om aankoop van grond, bouwkosten en het beschikbaar stellen van middelen voor aanschaf van eerste inrichting.

Daarnaast zijn er bij de Perspectiefnota 2017-2020 structurele middelen beschikbaar gesteld om investeringen mogelijk te maken op basis van het nog vast te stellen S trategisch H uisvesting Plan (SHP). Zowel voor 2018 als voor 2019 is, per jaar, € 2,6 miljoen beschikbaar voor investeringen in bouwkosten.

Binnensportaccommodaties
In juli 2016 is besloten dat er een multifunctionele accommodatie komt in Otterlo, welke een investering met zich mee brengt van € 3.770.000. Deze investering staat gepland in 2017. Vorig jaar stond nog een enkele sportzaal gepland. In 2017 is een extra investering toegevoegd op de sportzaal aan de Verlengde Parkweg. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2015-2018 zou op deze locatie geen onderwijs komen, waardoor de investering aan de sportzaal niet noodzakelijk werd geacht. De situatie is gewijzigd en de investering, een upgrade van € 250.000, is noodzaak. Bij de Perspectiefnota 2018-2021 worden voor deze investering middelen aangevraagd, ter dekking van de kapitaallasten. De investering op de sportzaal aan de Oranjelaan is doorgeschoven van 2016 naar 2017. Deze investering is afhankelijk van de keuze of scholen in de Oranjelaan gymnastiekonderwijs blijven beoefenen. De investering op het kazerneterrein wordt op zijn vroegst in 2018 gerealiseerd. Volgens de planning zijn er geen investeringen gepland in 2020.

Buitensportaccommodaties
De investering op het korfbalveld (€ 120.000) is gezien de goede staat van het veld doorgeschoven van 2016 naar 2017. Bij de besluitvorming van de Perspectiefnota 2017-2020 is geld toegekend ter dekking van de kapitaallasten op investeringen van toplagen in 2018 en 2019. Een drietal van deze investeringen is opgeschoven van 2018 naar 2019. Volgens planning is er in 2020 geen investering gepland.

Grondzaken Wonen en Werken
De ramingen van de investeringen sluiten aan bij het MPG 2016. Tegenover de geraamde investeringen staan ook inkomsten voornamelijk vanuit grondverkopen, deze zijn in de tabel achterwege gelaten.

Spoorzone
In april 2016 is het Voorlopig Ontwerp met ontwerpnota voor de OV-knoop (inclusief oost en PHS; Programma Hoogfrequent Spoorvervoer) vastgesteld door de drie samenwerkende partijen: NS, ProRail en de gemeente Ede. Het opleveren van dit Voorlopig Ontwerp is later dan gepland, dit wordt veroorzaakt door intensievere noodzakelijk afstemming binnen de partijen. Daarnaast is de planning van de realisatie van de OV Knoop gekoppeld aan de planning van de realisatie van de PHS. Dit resulteert er in dat de totale investeringen naar achter in de tijd zijn geschoven. Het zwaartepunt van de investeringen vindt nu in 2019-2020 plaats.

Het uitvoeringsbesluit voor de realisatie van de OV-knoop (inclusief oost en PHS)wordt eind 2016 door het Bestuurlijk Overleg Spoorzone genomen. Dan wordt ook een projectovereenkomst tussen de verschillende partijen gesloten. Het bestemmingsplan en investeringsbesluit OV-knoop worden hier aan voorafgaand door de gemeenteraad vastgesteld. Vanaf medio 2016 loopt via ProRail het aanbestedingstraject voor de uitvoeringsbegeleiding OV-knoop door een extern ingenieursbureau. De jaren 2017 en 2018 bestaan uit voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie (aanbestedingsdossier et cetera), daadwerkelijke bouw nieuw station en omgeving in 2019-2020.

Parklaan
Nadat in 2014 het bestemmingsplan door de Raad van State vernietigd is, is een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht en in januari 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. De verwachting was dat er snel een uitspraak zou zijn en dat in 2016 gestart kon worden.
Vanwege ingediende bezwaren moet de Raad van State uitspraak doen over het bestemmingsplan. Dit zal zij pas doen na een uitspraak over de Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraak wordt eind 2016 verwacht waarna begin 2017 het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Hierna kan direct worden gestart met de realisatie van de ontsluiting van de Mauritskazerne en het Enka-terrein (uitvoeringsbesluit wordt in 2016 genomen). Daarop volgend vindt in het verdere verloop van 2017 en 2018 verdere realisatie van de Parklaan plaats. Vanaf 2019 vindt enkel nog de jaarlijkse aflossing plaats voor de realisatie van de onderdoorgang onder de A12 door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft deze investering voorgefinancierd.

Ontwikkelingsplan Buitengebied
Voor de periode mei 2016-mei 2020 is op basis van de provinciale landschapsregeling subsidie toegekend voor uitvoering van het landschapsbeleid. De subsidieverstrekking is op basis van cofinanciering door de gemeente. Het meerjaren investeringsplan is hierop aangepast.

Verkeersveiligheid
In juni 2016 heeft de gemeenteraad voor de jaren 2017 en 2018 ingestemd met de uitvoering van maatregelen en acties uit het Fietsplan Ede behorende bij het scenario 'Fietsstad', uitvoeringstermijn zes jaar. Daarnaast zijn kredieten in het kader van de Hoofdwegenstructuur en het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer toegekend.

Wegen
In 2017 vinden eenmalig extra investeringen plaats vanuit het fietspaden programma, dit is toegevoegd aan het jaarlijkse vervangingsgeld. Er is een raming opgenomen voor asfaltwegen en elementverharding ten behoeve van vervangingswerkzaamheden. Deze investeringen zijn uitgevlakt over de komende planperiode.

Openbare verlichting
In de ramingen is uitgegaan van een zo gelijkmatig mogelijke vervangingsinvestering voor de komende vier jaar, zodanig dat de achterstand in de vervanging van masten en de komende vervangingspiek voor armaturen gelijkmatig worden aangepakt. De remplace van lampen zal afnemen naarmate er meer armaturen naar LED wordt vervangen.

Groen
Op basis van het integrale uitvoeringsprogramma Beheer Openbare Ruimte vindt jaarlijks vervanging plaats van versleten plantvakken. Voor de vervangingen van de plantvakken is € 300.000 beschikbaar.

Bomen
In 2016 is, op basis van het bomenbeleidsplan, gestart met het vervangen van bomen. De projecten van de boomvervangingen zijn opgenomen in het integrale uitvoeringsprogramma Beheer Openbare Ruimte.
De boomprojecten worden waar mogelijk gecombineerd met de rioleringsprojecten, verkeersprojecten en wegonderhoudsprojecten. Grote boomprojecten die geplant staan voor 2017 zijn onder andere afkoppelwerkzaamheden Bennekom-Oost, Thorbeckestraat/Troelstrastraat in Lunteren en voor de Maandereng Oost wordt een bomenplan gemaakt waarmee de bomen in de Maandereng Oost gedurende vijf jaar worden vervangen. Voor de boomvervangingen is € 600.000 beschikbaar.

Riolering
Het komende jaar wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma van het Waterplan 2013-2017. De afgelopen jaren is als gevolg van temporisering of afstemming met andere disciplines het programma niet volledig uitgevoerd. Hierdoor is het investeringsprogramma voor 2017 aangepast. In 2017 worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd aan onder meer de Verlengde Maanderweg en de Otterloseweg en omgeving. De afkoppelwerkzaamheden in Bennekom-Oost worden voortgezet. Deelgebied IV van de openbare ruimte wordt opgepakt waarbij naast afkoppelen en rioolvervanging diverse beheers- en verkeersmaatregelen integraal meegenomen worden. In 2016 is ook besloten om in Bennekom-oost verharding van particulier terrein af te koppelen zoals dat ook is gebeurd in de eerdere GAP’s in Ede. In 2017 gaat dit project volop draaien. Het investeringsvolume zoals genoemd onder 2018 t/m 2020 is conform het uitvoeringsprogramma 2013-2050 zoals opgenomen in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ede 2013-2017. Bij het opstellen van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ede 2018-2022 worden deze bedragen geactualiseerd.