Inleiding

De besluitvorming over de (kaders) Perspectiefnota 2017-2020 is vertaald in deze programmabegroting.

In dit hoofdstuk geven wij een beeld van de verwachte financiële ontwikkelingen voor de jaren 2016 tot en met 2020. Het algehele financiële beeld, de actualisatie van het lopende jaar (2016) alsmede de ontwikkeling van de algemene uitkering zijn hierbij de meest in het oog springende onderwerpen.

In bijlage 1A: 'Ontwikkeling Meerjarenperspectief' treft u een financiële samenvatting aan van de onderwerpen die in dit hoofdstuk aan de orde komen. Daarnaast treft u in bijlage 1b een totaaloverzicht aan van de budgetten van alle programmaplannen aangevuld met de wijzigingen op het meerjarenperspectief. Bijlage 1C en 1D geven een beknopte toelichting op de wijzigingen tussen de primitieve begroting 2016 en de actuele begroting 2016. Wijzigingen die veelal hun oorsprong hebben in de perspectiefnota.