Decentralisatie en maatregelen regeerakkoord

In de Perspectiefnota 2017-2020 is het raadsbesluit inzake wijkposten financieel vertaald voor de jaren 2017 en verder. Hierbij is de jaarschijf 2016 vergeten, met het beschikbaar stellen van een budget van € 87.000 wordt dit rechtgezet. Naar verwachting is op het resterende budget 2016 van deze stelpost verder geen beroep noodzakelijk en kan dit vrijvallen. In de actualisatie is voor Jeugd in 2017 een nadeel geprognosticeerd van € 2 miljoen, hiervan kan een deel gedekt worden uit deze stelpost.

Stelpost decentralisaties en regeerakkoord

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Beschikbare stelpost (stand Perspectiefnota 2017-2020)

 360 V

 1.313 V

 2.163 V

 1.913 V

 1.663 V

Wijkposten

87 N

Actualisatie jeugd

1.313 N

Restant stelpost

 273 V

0

 2.163 V

 1.913 V

 1.663 V