Dit speerpunt heeft de volgende ambities:

1.   Het versterken van de economische kracht van Ede: concurrentiekracht met andere steden en regio’s en aantrekkingskracht voor bedrijven en kennisinstellingen, studenten, bezoekers (zakelijk en toeristisch) en (toekomstige) inwoners.
2.   Het versterken van de sociaal-maatschappelijke kracht van Ede: het bevorderen van ontmoeten en verbinden, het versterken van de band tussen stad en buitengebied en het faciliteren en stimuleren van bewustwording van gezond en duurzaam voedsel.

De ambities dragen bij aan de volgende maatschappelijke effecten:

  Economisch : De groei van de Food-sector in Ede is toegenomen en deze groei is sneller dan in de rest van Nederland. Deze groei en clustervorming draagt bij aan de welvaart en het welzijn van de Edese inwoners.

▪   Sociaal-maatschappelijk : De Edese identiteit is bij de inwoners van de gemeente Ede versterkt door Food. De Edese inwoner is trots op Ede en de band met Food en voelt zich ambassadeur ervan. Inwoners van Ede en specifiek jongeren, ouderen en mensen met een kleinere beurs weten wat gezond en duurzaam voedsel is, waar het vandaan komt en weten zelf keuzes te maken die hierbij passen. Dit is zichtbaar doordat inwoners van Ede vaker kiezen voor duurzaam en gezond voedsel.

Wat willen we bereiken?

  Dat bestaande foodbedrijven zich kunnen doorontwikkelen.

  Dat er een diverser aanbod en een grotere beschikbaarheid is van regionale producten.
  Dat Food meer zichtbaar is in het centrum van Ede.
  Dat Ede zich profileert als (inter)nationale Foodstad die bekend staat als gemeente die concrete uitvoering geeft aan voedselbeleid.
  Dat de Edese profilering bij Edese inwoners en bezoekers zichtbaar is.
  Dat er een meerjarenplanning ligt voor zowel zakelijke als niet zakelijke foodevenementen.
  Dat het aantal stadslandbouwinitiatieven toeneemt.
  Dat er meer Edese basisscholen deelnemen aan projecten gericht op voedseleducatie.
  Dat er meer kennis is bij inwoners over de relatie tussen Food, gezondheid en duurzaamheid.
  Dat food bestaande wijkaanpakken en de sociale cohesie in de wijken versterkt (specifiek overgewicht bij jeugd).
  Dat het aantal gezonde sportkantines toeneemt.
  Dat er meer uitwisseling van food-kennis en food-innovatie plaatsvindt tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Wat hebben we inmiddels gerealiseerd en wat zijn onze verwachtingen?
De activiteiten van het programma Food zijn in volle gang en verlopen grotendeels volgens planning. Een belangrijk deel van de voorgenomen prestaties zal in 2016 zijn gerealiseerd.

Doel: Doorontwikkeling foodbedrijven

Regionale producten
De organisatie van enkele regionale handelsmissies eind dit jaar brengt regionale ondernemers beter in positie om aan de slag te gaan met regionaal voedsel. Een expertnetwerk is opgezet en gefaciliteerd is in de informatiebehoefte, zodat ondernemers op grond hiervan afspraken kunnen maken met elkaar, een kennisinstelling of financiële experts op het gebied van verdien- en businessmodellen. Voor de organisatie van het geheel hebben we POP3 subsidie aangevraagd.

Foodnetwerk/community
Het stimuleren van netwerkvorming tussen bestaande foodbedrijven is van belang voor de versterking van de innoverende kracht van Ede en daarmee de versterking van het agrofoodcluster in deze regio. Deze zomer is de werkgroep 'Local Buzz-team' gestart zodat ondernemers vanuit één perspectief worden benaderd. Op grond van de behoefte van foodbedrijven ondernemen we in 2017 verder actie.

Doel: Profilering Ede Foodstad
Ede participeert in diverse bestuurlijke samenwerkingsverbanden gerelateerd aan voedsel. In 2016 is een Citydeal ‘Voedselbeleid’ ondertekend; een citydeal met het Rijk die ons in staat stelt de kennis op het gebied van food en voedselbeleid nationaal te etaleren en daarmee het kennisimago van Ede te versterken. Voor het herkenbaar neerzetten van Ede is er aan het eind van dit jaar een corporate verhaal als inhoudelijke onderlegger. Deze wordt ingezet voor marketing en beleidslobby richting Den Haag en Europa.

Eind 2016 is er een eerste versie van de Food Valley Monitor. Door de gekozen opzet zijn de gegevens goed te benchmarken met andere regio’s die zich in het Nederlandse agrofoodcomplex bevinden. Hierdoor is beter zicht op de concurrentiepositie van Ede als Foodstad in de Regio FoodValley en op de ontwikkeling van Ede hierin. Dit project doen wij samen met de KennisAs.

Het meerjarenplan zakelijke foodevenementen wordt in 2017 afgerond en bevat de evenementen die wij in de toekomst in Ede verwelkomen. In 2016 zijn de huidige food-evenementenmarkt in kaart gebracht en is er een foodboodschap voor de inhoudelijke richting aan de huidige en toekomstige zakelijke en publieksevenementen. Dit doen we samen met Citymarketing en Toerisme. Het gericht inzetten van Food unplugged ‘als rode loper’ voor het WFC heeft nieuwe bedrijven geattendeerd op de mogelijkheden in onze regio. Dit kan leiden tot meer bedrijvigheid.

Doel: Bekendheid Ede en Food bij inwoners/toeristen
Het onderzoek voor het verkrijgen van inzicht in de educatieve componenten voor agrarische bedrijven hebben we doorvertaald in een nieuw project boerderij-educatie. Dit project heeft als effect dat inwoners zich meer bewust worden van de bron van voedsel en de rol van agrariërs hierin.

Het aantal gebieden waar stadslandbouw plaatsvindt stijgt. Met de speerpunten KennisAs, WFC en Levendig Centrum wordt de realisatie van eetbaar groen in de openbare ruimte verkend. Eind 2016 zijn hiervoor ontwerpen en inrichtingsplannen voor een voedselbos, kennis- en pluktuin gereed. Effect van zichtbare plekken van eetbaar groen is dat inwoners en bezoekers Ede ook door de invulling van de openbare ruimte als voedselgemeente gaan ervaren. Zien leven doet leven.

Doel: Zichtbaarheid Ede in Regio FoodValley verband
In 2016 hebben we hard gewerkt aan een uitvoeringsagenda voor de regionale voedselvisie. De uitvoering hiervan wordt verder met regiogemeenten en triple helix partners ingevuld. Enkele Edese voedselprojecten schalen we in 2017 regionaal op. Meer inwoners en bedrijven zullen Regio FoodValley gaan associëren met de de streekproducten uit de eigen regio.

Door het (online) magazine ‘Wat Food voor Ede doet’ hebben inwoners kunnen lezen over de veelzijdige kant van ‘Ede kiest voor Food’, of het nu WFC betrof of voedselonderwijs. Mensen krijgen daardoor een concreter beeld van wat Ede met food en voedsel heeft. Door informatiebijeenkomsten is de gemeenteraad bijgepraat. Bezoekers van het bedrijfsrestaurant konden in 2016 in toenemende mate regionale producten eten en genieten van de kwaliteit ervan.

Doel: Meer voedseleducatieprojecten op basisscholen
Een compleet doorlopend voedseleducatie-aanbod voor basisscholen verwachten wij samen met de gemeente Wageningen in 2017 te laten zien. Het pilotproject voedseleducatie en schooltuinen is afgerond en heeft geleid tot meer kennis en enthousiasme bij scholen voor dit onderwerp. Fase twee is gericht op een stijging van het aantal basisscholen dat voedseleducatietrajecten biedt. Het project wordt uitgebreid met smaaklessen. Voedselthema-avonden hebben plaatsgevonden. Door deze avonden kwam vraag en aanbod in beeld, op grond waarvan scholen in Ede en aanbieders elkaar voortaan zelf kunnen vinden.

Doel: Bekendheid en gedragsverandering bij inwoners

Er is een wijkaanpak om overgewicht terug te dringen en bekendheid van de relatie tussen voeding, gezondheid en duurzaamheid te bevorderen, gericht op kinderen, mensen met een smalle beurs en ouderen. De uitrol vindt eind 2016 plaats in drie wijken; een groep kinderen gaat leren over hun eigen leefstijl en eetgedrag. De samenwerking met de Alliantie Voeding is belangrijk om hierbij successen te boeken en bekrachtigen we eind 2016 met een strategisch partnership. Ook wordt aan het einde 2016 de FoodBattle gehouden en komen inwoners meer te weten over hun eigen eetgedrag en voedselverspilling.

Doel: Kennisuitwisseling

Het digitale platform ‘Eten delen Ede’ is een succes; de eettafels in Ede zijn in kaart gebracht, er zijn verschillende individuele koppelingen geweest en ruim 300 maaltijden afgehaald bij mensen. Dit alles heeft bijgedragen aan meer bewustzijn van gezond voedsel en aan de sociale cohesie. Mensen die samen eten, eten vaak beter en gezonder.

De Foodfloor (uitwisseling food-kennis en ideeën) heeft in 2016 bijgedragen aan regionale bedrijvigheid. Door Foodthema-avonden zijn meer inwoners bekend geraakt met de diverse ontwikkelingen van Ede op het gebied van food en voedsel op het gebied van onderwijs en gezondheid. In 2017 verwachten wij de eerste fase van het wetenschappelijke onderzoek naar Voedselbeleid af te ronden; waardevol omdat dit bijdraagt aan de profilering van Ede als voedselgemeente.

Resultaat
De uitvoering van de doelen liggen grotendeels op koers. In 2016 zijn daarnaast, conform planning van de meerjarenuitrol, belangrijke stappen gezet op het gebied van inventarisatie en verkenning, in de economische hoek en de sociaal-maatschappelijke hoek.

Budget 2016 en 2017

De onderbesteding trekt in de resterende maanden van 2016 behoorlijk bij. Verwacht resultaat aan het eind van 2016 is € 80.000 restant. Veel zaken zijn in de voorafgaande maanden verkend en voorbereid. Het tempo van realisatie van de programmadoelen Food is en wordt mede bepaald door externe partners.