Gemeenschappelijke regelingen

Permar WS

Openbaar belang

▪   Bieden van aangepaste arbeidsplaatsen binnen en buiten het SW-Bedrijf.
▪   Bieden van faciliteiten en diensten gericht op verbetering van de arbeidskansen op de private en publieke markt.
▪   Plaatsen van personen via begeleid werken, of (groeps-)detacheringen.

Financieel belang

Ca. € 10 miljoen per jaar, ongeveer de helft van de exploitatie.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden, twee leden per deelnemende gemeente. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, een lid per deelnemende gemeente. Wethouder Eleveld is voorzitter van het bestuur. Wethouder Ligtelijn-Bruins is lid van het algemeen bestuur.

Financiële gegevens

1-1-2017

31-12-2017

Eigen vermogen

€ 2.347.000 negatief

€ 2.200.000  negatief

Vreemd vermogen

€ 11.700.000

€ 9.200.000

Prognose resultaat

€ 2,2 miljoen negatief

risico's

Bij de Perspectiefnota 2017-2020 heeft de gemeenteraad € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld ter dekking van dit verwachte tekort. Dit bedrag is verwerkt in de programmabegroting van Ede.
Door het besluit de gemeenschappelijke regeling op te heffen, raakt Permar in liquidatie. Dit brengt grotere onzekerheden me zich mee dan wanneer de organisatie zich in een stabiele situatie bevindt. Deze onzekerheden doen zich voor aan de kostenkant (bijvoorbeeld afvloeien personeel) maar ook aan de inkomstenkant (bijvoorbeeld continuïteit in detacheringscontracten).

Regio Foodvalley

Openbaar belang

De Regio FoodValley spant zich in voor elf strategische hoofdopgaven, die zich richten op het vestigingsklimaat en de leefomgeving van het FoodValley-gebied dat acht gemeenten beslaat. De hoofdopgaven zijn uitgewerkt in programma's en projecten in het Uitvoeringsprogramma Regio FoodValley.

Financieel belang

De algemene bijdrage voor 2017 bedraagt € 2,95 per inwoner. Voor Ede komt dit uit op € 331.000, dit betreft een belang van 33%.

Bestuurlijk belang

Burgemeester Van der Knaap is voorzitter en Wethouder Vreugdenhil lid van het algemene bestuur.

Financiële gegevens

1-1-2017*

31-12-2017*

Eigen vermogen

€ 896.154

€ 896.154

Vreemd vermogen

€ 6.646.524

€ 6.646.524

Prognose resultaat

€ 0 (Begroting 2017)

Risico's

Doordat vanaf 2017 de inwonersbijdrage is verhoogd en daarmee de structurele lasten van de regio met structurele middelen worden gedekt, zijn er minimale risico's.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

Openbaar belang

Goede en tijdige brandweerzorg. Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid, dit voor zover het aan de gemeente opgedragen taken bevat.

Financieel belang

€ 7.570.000

Bestuurlijk belang

In het algemene bestuur van de VGGM (het regionale College), wordt de gemeente Ede vertegenwoordigd door burgemeester Van der Knaap en wethouder Ligtelijn-Bruins (op basis van haar portefeuille Welzijn).

Financiële gegevens

1-1-2017*

31-12-2017*

Eigen vermogen

€   6.422.011

€   6.422.011

Vreemd vermogen

€ 40.117.646

€ 40.117.646

Prognose resultaat

 € 0 (Begroting 2017)

Risico's

Het totale risicobedrag voor de VGGM is berekend op € 1.453.000. Het weerstandsvermogen is voldoende om dit af te dekken.

Omgevingsdienst de Vallei (OddV)

Openbaar belang

Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de verschillende omgevingsdiensten in Gelderland. De OddV werkt intensief samen met die omgevingsdiensten. Samen vormen zij het 'Gelders Stelsel van omgevingsdiensten'.

Financieel belang

€ 4.918.270

Bestuurlijk belang

Wethouder Meijer vertegenwoordigt de gemeente Ede in het dagelijkse- en algemene bestuur van de OddV.

Financiële gegevens

1-1-2017*

31-12-2017*

Eigen vermogen

€ 699.000

€ 440.000

Vreemd vermogen

€ 1.434.000

€ 1.434.000

Prognose resultaat

€ 0 (Begroting 2017)

Risico's

Regio de Vallei

Openbaar belang

Samenwerking tussen vijf gemeenten, die zich momenteel vooral nog richt op afvalverwerking

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage van Ede bedraagt circa € 18.000. Dit is een belang van circa 44%.

Bestuurlijk belang

Wethouder Meijer vertegenwoordigt de gemeente Ede in het algemeen bestuur. Burgemeester Van der Knaap is voorzitter van het algemeen bestuur.

Financiële gegevens

1-1-2017

31-12-2017

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Prognose resultaat

Risico's

Minimaal

Vennootschappen en coöperaties

ACV-groep

Openbaar belang

Het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in stromen, die op een milieuhygiënisch en economisch verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt, of verwerkt tegen een voor de burgers zo laag mogelijk tarieven.

Financieel belang

€ 2.671.501

Bestuurlijk belang

Wethouder Meijer zit als vertegenwoordiger van de gemeente Ede bij de vergadering van aandeelhouders.

Financiële gegevens

1-1-2017

31-12-2017*

Eigen vermogen

€ 10.353.000

Vreemd vermogen

€ 22.555.000

Prognose resultaat

Nog niet bekend

Risico's

De risico’s voor de gemeente zijn:
▪   Het ingebrachte aandelenkapitaal (€ 2.671.501).
▪   De gemeente heeft de verplichting een eventueel negatief bedrijfsresultaat aan    te vullen (ACV Gemeente B.V. artikel 4.1).
▪   Verplichting tot garantieverstrekking aan derden in verband met verplichtingen    ACV Gemeente B.V. ten opzichte van die derden.
Beëindiging contract met ACV kan alleen met toestemming van alle aandeelhouders.

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Openbaar belang

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Financieel belang

€ 271.050

Bestuurlijk belang

-

Financiële gegevens

1-1-2017*

31-12-2017*

Eigen vermogen

 € 3.430.000.000

€ 4.163.000.000

Vreemd vermogen

€ 127.753.000.000

€ 145.348.000.000

Prognose resultaat

Niet bekend

Risico's

minimaal

Stichtingen en verenigingen

Stichting Parkeren Ede Centrum

Openbaar belang

Instandhouding/uitbreiding van parkeervoorzieningen in het centrum van Ede ten behoeve van de bereikbaarheid. Hierover tevens adviseren en communiceren met belanghebbenden.

Financieel belang

De financiële bijdrage bedraagt € 2.900 per jaar. Dit is een belang van 50%.

Bestuurlijk belang

Wethouder Meijer vertegenwoordigt de gemeente Ede in het bestuur van Stichting Parkeren Ede Centrum.

Financiële gegevens

1-1-2017

31-12-2017

Eigen vermogen

€ 26.000

€ 32.000

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Prognose resultaat

€ 0

* Cijfers zijn ontleend aan jaarverslag/jaarrekening 2015