Ontwikkelingen

Maatschappelijke ondersteuning
Preventieve maatschappelijke ondersteuning
In 2016 is een start gemaakt met de uitvoeringsnota Vernieuwd welzijn . In 2017 gaan we daarmee verder, waarbij de focus ligt op het stimuleren en (waar nodig) ondersteunen van bewonersinitiatieven. De afstemming en verbinding tussen de inzet van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en de gebiedsagenda is een aandachtspunt. Ook het aansluiten van informele zorg bij formele zorg valt hieronder.
Dit monitoren we jaarlijks om te kijken of de gewenste transformatie vorm krijgt.
De nota Mantelzorgbeleid wordt in het najaar 2016 vastgesteld. De daarin beschreven acties worden vanaf 2017 uitgevoerd.

Preventieve jeugdhulp
We zijn in Ede gestart met een herijking van het jeugdactiviteitenbeleid. De huidige jeugdactiviteiten zijn vaak gebaseerd op keuzes uit het verleden. Er is behoefte om dit beter aan te laten sluiten bij wat er nodig is per wijk. We gaan de activiteiten flexibeler organiseren en beter aansluiten bij de gebiedsagenda’s. Waar mogelijk doen we dit met inzet van vrijwilligersorganisaties of bewonersinitiatieven.
We signaleren een toenemende druk op de preventieve zorg voor jeugd. Met name omdat er wordt gestreefd naar vroegtijdige signalering en het zo dichtbij, snel en zo licht mogelijk inzetten van ondersteuning en begeleiding. Het is belangrijk dat er aandacht blijft voor tijdig opschalen wanneer zwaardere zorg toch noodzakelijk is.

Algemeen maatschappelijk werk
In 2017 is mogelijk een herpositionering van maatschappelijk werk als algemene voorziening aan de orde. Dit in relatie tot het dan genomen gemeentebesluit over de organisatorische doorontwikkeling van de Sociaal Teams.
Momenteel loopt er een onderzoek naar de positionering van de Sociaal Teams. Hieraan gekoppeld besluit de gemeente welk beleid ze wil voeren omtrent onafhankelijke cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning is het informeren, adviseren en kortdurend ondersteunen van mensen op allerlei leefgebieden, zoals zorg, wonen, onderwijs, werk en inkomen. Cliëntondersteuning is een algemene voorziening. De keuzes over de positionering van de lokale infrastructuur hebben in 2017 ook consequenties voor het beleid rondom cliëntondersteuning.

Inclusieve Edese samenleving
In juli 2016 heeft Nederland Het VN verdrag voor gelijke rechten van personen met een handicap geratificeerd. De Edese gemeenteraad heeft als één van de voorlopers unaniem de motie “toegankelijke gemeente” aangenomen. Uitgangspunt is dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Inclusie raakt alle beleidsterreinen: fysieke toegankelijkheid, maar ook volwaardigheid in arbeid, zorg en onderwijs. Dat vraagt zowel om een mentaliteitsverandering als om praktische aanpassingen. We kijken ook naar ons eigen beleid; wat doen we goed en wat kunnen we verbeteren? Dat doen we in afstemming met inwoners, belangenbehartigers en maatschappelijke organisaties.

Maatschappelijke begeleiding statushouders
Door de hoge toestroom van vluchtelingen spelen veel ontwikkelingen. Het streven is zo snel mogelijk, liefst in de opvangsituatie, te beginnen met screening van (arbeids)potentieel en dat parallel te laten lopen met inburgering. Er wordt daarvoor veel samengewerkt in de keten met het COA als een relatief nieuwe partij voor noodopvang en realisatie van drie AZC-locaties. Ook de AMV’ers (minderjarige alleengaande/alleenstaande statushouders) die zich vanaf 2016 in Ede vestigden, zijn een nieuwe doelgroep. Dit vraagt samenwerking met Timon en Lindenhout, die ze huisvest en begeleidt.

Na huisvesting begeleidt Vluchtelingenwerk de statushouder in de Edese maatschappij. Hiervoor ontvangt de gemeente een budget per volwassen statushouder. In 2017 krijgt de gemeente een uitbreiding van deze taak. Vanaf juni 2017 dient de inburgeringsplichtige ook een participatieverklaring te tekenen, voor men het examen kan afleggen. In de loop van 2016 geven we dit participatietraject verder vorm.

Gezondheidsondersteuning
In maart 2016 is de regionale visie Publieke Gezondheidszorg Gelderland-Midden vastgesteld in het bestuurlijk overleg Publieke Gezondheidszorg. De regionale visie is gebaseerd op het concept “positieve gezondheid”; niet slechts de afwezigheid van ziekten, maar het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. In het najaar worden expertmeetings georganiseerd om tot een lokale aanpak en uitwerking van deze visie te komen die vanaf 2017 in uitvoering gaat.  
De organisatie Veilig Thuis wordt ondergebracht bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Inspecties zien scherp toe op de kwaliteit van de dienstverlening van Veilig Thuis-organisaties. De samenwerking met het Veiligheidshuis en de Sociaal Teams en het CJG wordt geïntensiveerd.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Financiële lasten per productgroep

Maatschappelijke Ondersteuning

16.747

N

19.998

N

15.574

N

14.531

N

14.366

N

14.366

N

Onderwijsondersteuning

6.279

N

5.606

N

3.617

N

3.697

N

3.762

N

3.832

N

Gezondheidsondersteuning

3.613

N

3.706

N

4.508

N

4.389

N

4.389

N

4.389

N

Totaal lasten programma

26.639

N

29.311

N

23.699

N

22.617

N

22.517

N

22.587

N

Financiële baten per productgroep

Maatschappelijke Ondersteuning

1.603

V

1.472

V

115

V

116

V

117

V

120

V

Onderwijsondersteuning

3.406

V

3.375

V

2.335

V

2.335

V

2.335

V

2.335

V

Gezondheidsondersteuning

24

V

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

Totaal baten programma

5.032

V

4.847

V

2.450

V

2.451

V

2.452

V

2.456

V

Storting reserve

348

N

938

N

198

N

183

N

183

N

183

N

Onttrekking reserve

576

V

1.935

V

225

V

73

V

73

V

73

V

Resultaat

21.379

N

23.466

N

21.222

N

20.275

N

20.174

N

20.241

N

Als gevolg van de nieuwe manier waarop overhead wordt verantwoord zijn de lasten op het programma Preventieve ondersteuning gedaald met € 0,8 miljoen. Dit is een verschuiving naar productgroep Algemene Middelen dat onderdeel is van het programma Bestuur en Organisatie. Voor verdere toelichting op deze wijziging wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Vanaf 2017 worden alle kosten en opbrengsten van de gemeentelijke vastgoedportefeuille via één product Vastgoed weergegeven op het programma Bestuur en Organisatie. Op het totaal van het programma Preventieve ondersteuning geeft dit een daling van de lasten en baten (beide € 0,6 miljoen) te zien in 2017.

Het grootste deel van het budget wordt besteed aan de productgroep Maatschappelijke Ondersteuning. Hierbij valt te denken aan budgetten voor maatschappelijk werk, jeugdontwikkeling- en opvoeding, jeugdactiviteiten, nulde- en eerstelijnsactiviteiten en de subsidies voor buurt- en clubhuizen. Het totale lastenbudget was in 2016 hoger door een aantal incidentele budgetten (€ 5 miljoen):

▪   de HHT-regeling;
▪   het sociaal domein;
▪   de crisisopvang vluchtelingen;
▪   onderwijsachterstanden.

Als gevolg van de nieuwe programma-indeling staan middelen voor veilig thuis, verslavingszorg en slachtofferhulp vanaf 2017 niet langer op het programma Individuele ondersteuning maar op het voorliggende programma Preventieve ondersteuning. Een verschuiving van budget van € 0,8 miljoen.

De daling van de inkomsten ten opzichte van 2016 bedraagt € 2,4 miljoen. Naast eerdergenoemde overheveling van het vastgoed gaat het om vervallen van incidentele inkomsten van de HHT-regeling en het sociaal domein (€ 0,8 miljoen) en de aanvullende rijksuitkering voor de onderwijsachterstanden (€ 1 miljoen).