Wat willen we bereiken?

Onderwijsondersteuning

Doel
Er zijn voldoende onderwijskansen voor ieder kind en iedere jeugdige zodanig dat stagnaties in de doorlopende leerlijn worden tegengegaan.

Subdoelen
▪   Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten wordt tegengegaan en teruggedrongen.
▪   Zoveel mogelijk Edese jongeren verlaten het onderwijs met een passend diploma.
▪   Jeugdigen beheersen de Nederlandse taal zodat risico's op onderwijsachterstand verminderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijsondersteuning
Leerplicht/Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)

1.   Actief benaderen van scholen om alle wettelijk verzuim tijdig en volledig te melden; op 100% van het gemelde verzuim volgt actie door Leerplicht.
2.   Extra inzet (voor 3 jaar) op Leerplicht, specifiek een leerplichtambtenaar die de verbindende rol tussen primair onderwijs en gemeentelijke jeugdhulp oppakt.
3.   Voortzetting WOW (Waar Onderwijs Werkt) in 2017 en 2018, waar voortijdig schoolverlaters arbeidsvaardigheden aanleren en begeleid worden richting werk (o.v.v. collegebesluit juli/augustus 2016).