Het beoogde maatschappelijk effect van het speerpunt Levendig centrum is een levendige stad, waar het prettig wonen is en met een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat.

Wat willen we bereiken?

  • Het behouden en versterken van de positieve stemming en verwachting met betrekking tot de toekomst van Ede Centrum.
  • Aantoonbare verbeteringen op het gebied van de voornaamste knelpunten in Ede Centrum: leegstand, bezoekersaantallen, negatieve reputatie, last van regeldruk en lage belevingswaarde.
  • Het verbeteren van samenwerking en afspraken tussen partijen en binnen organisaties met betrekking tot het centrum.
  • Het formuleren van de Visie Ede Centrum 2025, op basis van de input vanuit de serie verdiepingssessies.

Wat hebben we inmiddels gerealiseerd en wat zijn onze verwachtingen?
Voor de periode 2016/2017 zijn in de perspectiefnota vele resultaten opgenomen; het overgrote merendeel van de resultaten zal in 2016 zijn gerealiseerd. Voor 2017 is het beeld als volgt: de herinrichting van het Marktplein en het Museumplein zullen in 2017 hun beslag krijgen. Ook de verbetering van het afvalinzamelingssysteem, het 'mini-WFC', het plan en de realisatie van de ontmoetingsruimte/stadskamer met expositieruimte, de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan met het juridisch instrumentarium gericht op krimp van detailhandel zullen in 2017 worden gerealiseerd.

Hieronder geven we beknopt weer hoe de resultaten zich ontwikkelen.

Het programma Levendig Centrum begint op stoom te komen. Versterking van de positieve stemming en verwachting met betrekking tot de toekomst van Ede Centrum is het voornaamste doel van het programma. Edenaren moeten weer gaan geloven in Ede Centrum, het centrum aantrekkelijker vinden en het centrum vaker bezoeken. In de afgelopen twee jaar, sinds het programma Levendig Centrum is opgestart, is een voorzichtige opwaartse spiraal merkbaar. De leegstand begint af te nemen. Sinds begin 2015 hebben zich 29 nieuwe ondernemers gevestigd in Ede Centrum (de Pop-Up winkels niet gerekend) en er zijn nog 10 ondernemers die belangstelling hebben om zich te vestigen. Er zijn 12 ondernemingen verplaatst naar een (voor hen) betere locatie in het kernwinkelgebied. De A1 locaties (belangrijke winkelgebied) zijn vanaf 1 oktober geheel gevuld. We meten dagelijks de bezoekersaantallen en deze zijn licht gestegen. De berichtgeving in (sociale) media is positiever. De gemeente en SBE communiceren veelvuldig (positief) over activiteiten en projecten in het centrum. Edenaren worden actief bij het levendig centrum betrokken, zowel in projecten (bijvoorbeeld herinrichting Markt, Doelenplein en Straatje van de Smaak) als door de organisatie van onderscheidende evenementen (bijvoorbeeld Statues, Heideweek, Koningsdag, Art & Food en de ijsbaan op het Raadhuisplein). We hebben dit jaar en vorig jaar meerdere nieuwe evenementen georganiseerd (Pop-Up festival, Zomerbries en 9 muziekdagen) en we gaan de evenementen Aan tafel en Art & Food nog organiseren.

Visie, doelen, strategie en aanpak worden gedeeld en waar mogelijk gezamenlijk bepaald met de belanghebbenden in het centrum. Aan de hand van de gezamenlijk ontwikkelde lange termijnvisie, die in oktober aan de gemeenteraad wordt aangeboden, zal Ede Centrum geleidelijk, maar uiteindelijk drastisch veranderen om aan de Edenaar een echt hart te bieden. De visie biedt goede ondergrond voor het opzetten en implementeren van zichtbare en voelbare projecten, vaak in de fysieke ruimte, maar ook op het gebied van samenwerking, ondernemerschap en promotie. Het verblijfsklimaat in het centrum wordt hierdoor leefbaarder, levendiger en aantrekkelijker. De uit te voeren maatregelen versterken de verbinding tussen Ede-Centrum en de Edese thema’s Food en Veluwe.

Om de visie te kunnen verwezenlijken is een Uitvoeringsprogramma Levendig Centrum geschreven dat bestaat uit groot aantal projecten en activiteiten met een scala van inhoud, focus en looptijd. Hierin zijn activiteiten en projecten geformuleerd op het gebied van samenwerking, ontwikkeling en aantrekken nieuw ondernemerschap, verlichting regeldruk, fiets- en autoverkeer, parkeren, afvalverwerking, logistiek en distributie, vergroening en verbetering van de verblijfskwaliteit van de buitenruimte, versterking Edese sfeer en historische kwaliteit, organisatie van evenementen, communicatie en promotie. In de planvorming van dit project wordt de Edese bevolking op unieke en intensieve wijze betrokken. De aanpak en de concrete herinrichting moeten model staan voor het 'nieuwe levendige centrum van Ede'.

Budget
Het werkprogramma en de claim op de programmabegroting zijn ongewijzigd ten opzichte van begin 2016, met uitzondering van het feit dat de gemeenteraad in juli 2016 € 1.500.000 beschikbaar heeft gesteld voor de herinrichting van de Markt.