Gemeenten moeten vanaf 2017 in de begroting en de programmaverantwoording de effecten van beleid toelichten aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren. De bron van de gepresenteerde set beleidsindicatoren vindt u op de website Waarstaatjegemeente.nl. Deze website biedt de mogelijkheid om de indicatoren te vergelijken met andere gemeenten of groepen van gemeenten. Om praktische redenen heeft het Rijk geen meetdatum voor de beleidsindicatoren voorgeschreven. Gemeenten dienen bij het maken van de begroting en de programmaverantwoording de meest actuele cijfers van de website te gebruiken. Deze indicatoren zijn ook wel bekend onder de naam 'Depla-indicatoren'.

Een deel van de indicatoren is opgenomen in de programma's. In onderstaande tabel is per taakveld aangegeven met welk programma de indicatoren een relatie hebben. De indicatoren onder het kopje Bestuur en Organisatie zijn ontleend aan de eigen gemeentelijke gegevens.

Indicator

eenheid

periode

waarde*

Bestuur en ondersteuning (p8)

Formatie

fte per 1.000 inwoners

2015

6,1

Bezetting

fte per 1.000 inwoners

2015

6

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2015

511

Externe inhuur

Kosten inhuur externen %

2015

20,9

Veiligheid (p6)

Verwijzingen Halt

aantal per 10.000 inw. 12-17 jaar

2014

109,1

Harde kern jongeren

aantal per 10.000 inwoners

2014

1,6

Winkeldiefstallen

aantal per 1.000 inwoners

2015

2,5

Geweldsmisdrijven

aantal per 1.000 inwoners

2015

4,8

Diefstallen uit woning

aantal per 1.000 inwoners

2015

3,5

Vernielingen en beschadigingen 

aantal per 1.000 inwoners

2015

5

Verkeer en vervoer (p4)

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig

%

2014

8

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser

%

2014

13

Economie (p4)

Functiemenging

%

2015

54

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

index

2013

81

Vestigingen van bedrijven

per 1.000 inw 15-64 jaar

2015

136,6

Onderwijs (p2)

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2014

3

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2014

67

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers van VO en MBO

2012

3,1

Sport, cultuur en recreatie (p1)

Niet-sporters

%

2014

51,4

Sociaal domein (p3)

Banen

per 1.000 inw 15-64 jaar

2015

786,7

Jongeren met delict voor rechter

%

2012

2,44

% kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

2012

4,02

Netto arbeidsparticipatie

%

2015

67,3

% achterstandsleerlingen

% 4 tm 12 jarigen

2012

12,88

% werkloze jongeren

% 16 tm 22 jarigen

2012

0,65

Bijstandsuitkeringen

per 10.000 inw 18 jaar eo

2015

274,7

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inw 15-65 jaar

2015

285,2

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2015

8,5

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

2015

1,1

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12-23 jaar

2015

0,4

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 10.000 inwoners

2015

?

Volksgezondheid en milieu (p7)

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2014

207

Hernieuwbare elektriciteit

%

2014

1,1

Volkshuivesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing (p5)

WOZ-waarde woningen

x € 1.000

2016

226

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2013

4,6

Demografische druk

%

2016

55,7

Woonlasten éénpersoonshuishouden

x € 1

2016

646

Woonlasten meerpersoonshuishouden

x € 1

2016

693

* Stand www.waarstaatjegemeente.nl per 13 september 2016