Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Conform artikel 8 lid 5 van de BBV dient een overzicht algemene dekkingsmiddelen te worden opgenomen in de begroting en de jaarrekening.
 

Algemene dekkingsmiddelen   

  Bedragen x € 1.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2017

Begroting

Algemene uitkering

95.330 N

Bespaarde rente

4.217 N

Onvoorzien

100 N

Dividend BNG

124 N

Dividend ACV

160 N

OZB

21.668 N

Hondenbelasting

341 N

Toeristenbelasting

640 N

Forensenbelasting

612 N

Totaal

123.192 N

Overzicht incidentele baten en lasten
Het BBV schrijft voor dat de gemeente zowel bij begroting als bij jaarrekening een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Achtergrond hiervan is dat het noodzakelijk is bij de bepaling van het structurele evenwicht van de begroting.

Incidentele lasten en baten

  Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten/baten

2017

2018

2019

2020

Belastingverlichting - verschuiving in jaren

B

750 N

Afspraken sociaal convenant/individueel loopbaanbudget

L

1.030 N

Locatiekeuze AZC: flankerend beleid - toezichthouders

L

203 N

Permar/transformatie sociale werkvoorziening

L

1.302 N

Permar - inzet stelpost decentralisatie

L

1.100 V

Saneren en up-to-date brengen applicatielandschap

L

125 N

Capaciteit Archeologie, Ecologie en Monumentenzorg

L

43 N

43 N

21 N

Implementatie Omgevingswet

L

340 N

340 N

115 N

Statushouders: beleidscapaciteit

L

46 N

46 N

Marktbalie/planatelier

L

61 N

61 N

Leerlingzaken

L

75 N

75 N

75 N

Arbeidsmarktregio

L

100 N

100 N

Adviesraad Sociaal Domein Ede

L

20 N

Frictiekosten ontwikkeling financiële functie

L

532 N

Frictiekosten ombuigingen bedrijfsvoering

L

421 N

199 N

Totaal

3.948 N

864 N

211 N