Het beoogde maatschappelijk effect van het programma Buitengebied is economische vitaliteit van het buitengebied met versterking van ruimtelijke kwaliteit. Het streven is een vitaal platteland met ruimte voor bedrijven, toeristisch aantrekkelijk buitengebied en respect voor natuur en milieu. Dit draagt bij aan aantrekkelijk vestigingsklimaat, fijn wonen en een stevige sociale structuur.

Wat willen we bereiken?

  • Ruimtelijke kwaliteit met als uitgangspunt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven en tegelijkertijd een goede belevingswaarde voor inwoners en recreanten.
  • Een vitale agrarische sector, met ruimte voor groeiers en maatregelen gericht op vrijkomende agrarische bebouwing.
  • Een toekomstbestendige toeristische sector met levensvatbare bedrijven en een goede recreatieve infrastructuur.
  • Duurzame werkgelegenheid.

Wat hebben we inmiddels gerealiseerd en wat zijn onze verwachtingen?
Voor de periode 2016/2017 zijn in de perspectiefnota vele resultaten opgenomen; veel projecten zijn in 2016 opgestart en lopen door in 2017. Hieronder geven we aan hoever wij zijn met de realisatie van de beoogde resultaten.

Doelen: vitale agrarische sector + werkgelegenheid + ruimtelijke kwaliteit
Wij gaan het Programma buitengebied en het uitvoeringsprogramma (met onder andere visie op vitale bedrijven, vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en recreatie/toerisme) opstellen. De eerste lijnen zijn vastgelegd in het ontwerp Programma Buitengebied. Dit ontwerp is inmiddels in de inspraak geweest.

Het uitvoeringsprogramma buitengebied bevat een visie op vitale bedrijven, vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en recreatie/toerisme. Ruimtelijke kwaliteit vormt het uitgangspunt voor de ontwikkelingen in het buitengebied, daarom wordt hiervoor een handreiking opgesteld; de uitgangspunten hiervoor zijn inmiddels opgesteld.

De menukaart wordt opgesteld en geïmplementeerd. Er komt nieuw regionaal functiewisselingsbeleid gericht op het vrijkomen van 650.000 – 1.000.000 m2 zodanig dat helderheid ontstaat over de vestiging en mogelijkheden qua soort en omvang van niet agrarische bedrijven in het buitengebied. De Regio FoodValley is gestart met pilots om de menukaart te implementeren.

De vitaliteit van de bedrijven in het buitengebied is van invloed op de ontwikkelmogelijkheden van de verschillende functies. Om een goed beeld te krijgen is inmiddels gestart met de inventarisatie van de vitaliteit van de agrarische bedrijven. Dit project zet het programmateam voort in 2017. Aan de hand van de inventarisatie kan vervolgens worden beoordeeld wat de ontwikkelscenario’s zijn in het buitengebied: met hoeveel vrijkomende agrarische bebouwing moeten we rekening houden, hoeveel bedrijven zijn er die een niet-agrarische tak op het perceel huisvesten, maar ook of en welke achterstanden er zijn ontstaan in het kader van (milieu)toezicht en handhaving.

Doel: toekomstbestendige toeristische sector
We nemen actief deel aan de gebiedsopgave Veluwe (door provincie benoemd tot een van de zes gebiedsopgaven van Gelderland). Dit richt zich op vitale vakantieparken, excellente routestructuren en robuuste marketing (in afstemming met citymarketing).

Het onderzoek levensvatbaarheid van circa 70 Edese recreatiebedrijven wordt voortgezet en voor drie parken worden in 2016 ontwikkelplannen gemaakt. Een conceptieversie regionaal projectplan is inmiddels opgeleverd en voor het eerste vakantiepark is gestart met een ontwikkelplan.

Via accountmanagement stimuleren wij de uitvoering van productvernieuwing. We onderzoeken hoe de toeristische routestructuren kunnen worden geoptimaliseerd en brengen dit in uitvoering. Binnenkort wordt een inventarisatie gemaakt om de paden op te gaan knappen.

Budget
Het Programma Buitengebied wordt in december voorgelegd aan de gemeenteraad. Projecten zijn, daarop vooruitlopend, al gestart conform de besluitvorming van de Perspectiefnota zoals de inventarisatie recreatieterreinen en agrarische bedrijven. De komende maand gaat een extern bureau aan de slag om deze inventarisaties uit te voeren; een groot deel van het budget wordt hiervoor ingezet. Naar verwachting besteden wij het gehele budget voor 2016 aan de geplande prestaties.