Slotperspectief en conclusie

In de Perspectiefnota 2017-2020 (hoofdstuk 4) hebben wij uitgebreid stil gestaan bij onze financiële positie en de keuzes die wij daarin hebben gemaakt.
Aandachtsgebieden hierbij waren:

▪   Voldoende weerstandsvermogen voor risico's.
▪   Structurele dekking voor structurele kosten.
▪   Financiële ruimte om te investeren in de speerpunten Visie Ede 2025.
▪   Versterken van de organisatie om taken uit te kunnen voeren.

Conclusies meerjarenperspectief en algemene reserve
Verwerking van de in de paragrafen 3.1 tot en met 3.7 opgenomen mutaties leidt tot het volgende beeld voor het structurele meerjarenperspectief.

Overzicht meerjarenperspectief

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Perspectiefnota 2017-2020 na amendementen

9.040 N

6.562 N

3.295 N

 492 V

 233 V

Actualisering meerjarenperspectief (paragraaf 3.3)

 4.788 V

299 N

190 N

320 N

290 N

Algemene uitkering (paragraaf 3.4)

 3.018 V

 3.363 V

 3.514 V

 3.014 V

 3.014 V

Stelpost decentralisaties en regeerakkoord (paragraaf 3.5)

 273 V

Voortgang ombuigingen (paragraaf 3.6)

 300 V

 300 V

Overige ontwikkelingen (paragraaf 3.7)

 6.479 V

 435 V

 435 V

 435 V

 435 V

Totaal

 5.518 V

2.763 N

 764 V

 3.621 V

 3.392 V

Na jaren van krapte en ombuigingen biedt de meerjarige doorkijk van de financiën dus onverwacht mogelijkheden. Het inkleuren van deze mogelijkheden vraagt om zorgvuldige afwegingen.  Hierbij realiseren wij ons dat we veel van de samenleving hebben gevraagd. Om die reden willen wij deze middelen investeren in de Edese samenleving en stellen wij u voor om een structureel bedrag van € 3 miljoen te reserveren. Binnenkort leggen wij een voorstel aan u voor.

Overzicht meerjarenperspectief

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Programmabegroting 2017-2020 - subtotaal

 5.518 V

2.763 N

 764 V

 3.621 V

 3.392 V

Reservering

3.000 N

3.000 N

3.000 N

3.000 N

Totaal

 5.518 V

5.763 N

 2.236 N

 621 V

 392 V

Dit resulteert in het volgende verloop van de algemene reserve.

Algemene reserve bodemvoorziening

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo 1 januari (na resultaatbestemming)

 33.730 V

 39.248 V

33.485 V

 31.249 V

31.870 V

Resultaat Perspectiefnota 2017-2020

9.040 N

6.562 N

3.295 N

 492 V

 233 V

Resultaat Programmabegroting 2017 - 2020 (mutatie t.o.v. PPN)

 14.558 V

799 V

 1.059 V

 129 V

 159 V

Saldo per 31 december

 39.248 V

 33.485 V

 31.249 V

 31.870 V

 32.262 V

Bodem

10.000 N

10.000 N

10.000 N

10.000 N

10.000 N

Afwijking van bodem

 29.248 V

 23.485 V

 21.249 V

 21.870 V

 22.262 V

Het meerjarenperspectief en de algemene reserve beziend stellen we vast dat:

▪   Op basis van de huidige inzichten vanaf 2019 sprake is van een voordelig saldo, resulterend in € 0,4 miljoen in 2020.
▪   De Algemene reserve bodemvoorziening een surplus van € 22,2 in 2020 boven de bodem heeft.
▪   De effecten septembercirculaire (€ 15,9 miljoen) en de doorlichting reserves (€ 8,2 miljoen) in beide onderdelen bepalend zijn.