Het doel van de Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties is het accommoderen van bestaande en nieuwe bedrijvigheid, het versterken van de positie van de gemeente binnen de FoodValley-regio en het creëren en versterken van duurzame werkgelegenheid. Het gaat om het versterken van de afzet van bedrijventerreinen en werklocaties. Er is een nauwe samenhang met de speerpunten Food, Buitengebied en KennisAs.

Wat willen we bereiken?

  • Continueren verbetering verkoop bedrijfsgronden.
  • Verdere ontwikkeling en marketing Bedrijventerrein A12 (met De Klomp) en Bedrijventerrein Het Laar Wekerom.
  • Verdere ontwikkeling en marketing KennisAs met WFC en Food Campus.
  • Extra werkgelegenheid.
  • Gronduitgiftes.
  • Minder rentelasten.

Wat hebben we inmiddels gerealiseerd en wat zijn onze verwachtingen?
Het resultaat van de Integrale Aanpak van Bedrijventerreinen en Werklocaties heeft geleid tot geïntensiveerde verkoopinspanningen van kavels op bedrijventerreinen om daarmee de rentelasten op de grond te verminderen. Door het aantrekken van bedrijven, realiseren wij ook extra werkgelegenheid. Deze aanpak zetten wij voort. De extra middelen zijn ingezet op capaciteit om leads te genereren en het verkoopproces te bevorderen door intensieve klantbenadering. De klant staat centraal, zowel in de frontoffice als backoffice. In de afgelopen periode zijn aanpassingen gedaan om beter in te spelen op de wensen van de klant. Hierbij valt te denken aan aanpassingen van de kavelgrootte, regelgeving en grondprijzen. Tevens worden extra inspanningen gedaan voor de profilering van Ede als aantrekkelijke vestigingsplaats. De Integrale Aanpak van Bedrijventerreinen en Werklocaties is in 2015 vastgesteld door het college en besproken met de gemeenteraad. De eerste evaluatie van het IABW heeft plaatsgevonden op 31 mei 2016; de resultaten daarvan worden verwerkt in een nadere aanscherping op onderdelen en in het najaar gepresenteerd aan de gemeenteraad. Geconcludeerd wordt dat de extra inspanningen een positieve invloed hebben op de verkoop van kavels. De uitvoering van dit plan van aanpak is ondersteunend en vindt plaats in nauwe samenwerking en afstemming met de programma’s Food en KennisAs. Inmiddels is vanaf 2015 6,9 hectare aan bedrijventerreinen uitgegeven (tot en met juni 2016).