Ontwikkelingen

Woningmarkt
In de tweede helft van 2016 evalueren we het instrument Starterslening (leningen die we verstrekken aan starters op de koopwoningmarkt). Op basis hiervan besluiten we of we hier in 2017 mee doorgaan of niet.

De administratieve richtlijnen voor de grondexploitatie zijn in 2016 gewijzigd en hebben invloed op diverse factoren waardoor de financiële resultaten in 2017 en volgende jaren kunnen veranderen.

Ruimtelijke planvorming
Een vitaal en aantrekkelijk buitengebied is cruciaal voor de gemeente Ede. Op dit moment vinden in het buitengebied vele veranderingen plaats, al dan niet onder invloed van wijzigende wet- en regelgeving. Met het programma Buitengebied ontwikkelen we nieuw beleid voor deze veranderingen met als doel om de ruimtelijke kwaliteit van ons buitengebied te behouden en te versterken.

De groene omgeving van Ede wordt door onze inwoners en bezoekers gewaardeerd. Tegelijkertijd wordt groen, natuur en landschap ook vaak als opgave gezien bij ontwikkelingen. Daarom werken we aan een brede visie op groen, natuur en landschap, onder de noemer ‘Groen Kapitaal’, waarmee wij groen, natuur en landschap als bron van maatschappelijke en economische ontwikkeling positioneren.

De Wet natuurbescherming, welke begin 2017 van kracht wordt, heeft invloed op onze rol in de natuurbescherming. Door onder andere verschuiving in bevoegdheden is een nieuwe samenwerking en afstemming met de provincie en de omgevingsdienst op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving nodig.

De provinciale Gebiedsopgave Veluwe bepaalt mede de koers voor natuur, erfgoed, toerisme en recreatie in de jaren 2016 tot en met 2020 (http://www.gelderland.nl/4/gebiedsopgaven/Veluwe-op-1.html). De agenda voor de activiteiten in de gebiedsopgave wordt in het najaar van 2016 vastgesteld. De projecten moeten bijdragen aan de centrale doelstelling van de Gebiedsopgave: de Veluwe op één als binnenlandse vakantiebestemming. De projecten op de Veluwe-agenda zullen mede bepalen hoe de inzet van onze specialisten en adviseurs op de genoemde onderwerpen er in de komende jaren uit gaat zien.

De rijksoverheid werkt aan de bundeling van wetten in de Omgevingswet, welke naar verwachting vanaf 2019 van kracht wordt (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet). De Omgevingswet heeft invloed op onze werkprocessen en producten en samenwerking met partners zoals de omgevingsdienst, waterschap en provincie. Voor de implementatie in onze organisatie wordt in 2016 gewerkt aan een projectplan, welke vanaf 2017 uitgevoerd wordt.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Financiële lasten per productgroep

Woningmarkt

27.747

N

44.734

N

29.628

N

29.572

N

26.310

N

23.289

N

Duurzaamheid en energie

11.708

N

12.950

N

12.171

N

11.765

N

11.715

N

11.765

N

Ruimtelijke Planvorming

8.863

N

27.898

N

18.118

N

10.601

N

23.177

N

24.063

N

Totaal lasten programma

48.319

N

85.582

N

59.917

N

51.939

N

61.203

N

59.118

N

Financiële baten per productgroep

Woningmarkt

17.746

V

41.850

V

28.950

V

28.040

V

24.338

V

21.340

V

Duurzaamheid en energie

12.211

V

11.246

V

11.600

V

11.715

V

11.715

V

11.715

V

Ruimtelijke Planvorming

4.752

V

29.153

V

10.553

V

9.971

V

26.984

V

21.592

V

Totaal baten programma

34.710

V

82.249

V

51.102

V

49.726

V

63.037

V

54.647

V

Storting reserve

12.432

N

34.177

N

15.128

N

13.542

N

31.611

N

28.612

N

Onttrekking reserve

9.236

V

26.646

V

15.397

V

7.728

V

22.025

V

25.130

V

Resultaat

16.806

N

10.864

N

8.546

N

8.027

N

7.752

N

7.953

N

De geldstromen van de speerpunten Duurzaamheid en Buitengebied lopen (deels) via dit programma. Voor nadere toelichting over deze speerpunten wordt verwezen naar het hoofdstuk Investeringsfonds Impuls Ede.

Als gevolg van de nieuwe manier waarop overhead wordt verantwoord zijn de lasten op het programma Ruimtelijke ontwikkeling gedaald met € 2,1 miljoen. Dit is een verschuiving naar productgroep Algemene Middelen dat onderdeel is van het programma Bestuur en Organisatie. Voor verdere toelichting op deze wijziging wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

In de cijfers van de productgroep Woningmarkt is in de begroting van 2017 en komende jaren het vastgestelde MPG2016 verwerkt. De verwerking van de jaarschijven uit de grondexploitaties leidt tot verschillen in financiële lasten en baten in de begroting. Het grote verschil tussen 2016 en 2017 is te verklaren door de planning van de verkopen. De begroting 2016 is gebaseerd op de realisatie van 400 woningen in verband met de locaties van de Kazernes. Vanaf 2017 is de planning teruggebracht naar 320 woningen. Daarnaast staat in 2016 de verkoop van de Elias Beekmankazerne gepland, dit is een incidentele grote verkoop die zich in verdere jaren niet voordoet.

De lasten op de productgroep Duurzaamheid en Energie nemen in 2017 ten opzichte van 2016 af. In de begroting van 2016 is incidenteel een afrekening van Rijkswaterstaat opgenomen (€ 0,4 miljoen) voor de plaatsing van transparante geluidsschermen bij Cinemec. Door betere afvalscheiding dalen de verwerkingskosten (€ 0,2 miljoen). Daartegenover stijgen de baten wegens een toename van het PMD-afval (€ 0,3 miljoen) en uitbreiding van het aantal woningen en bedrijven dat aangeslagen wordt voor afvalstoffenheffing (€ 0,1 miljoen).

De inkomsten en uitgaven voor de Veluwse Poort worden verantwoord via de productgroep Ruimtelijke Planvorming. Het saldo wordt verrekend met de Reserves Veluwse Poort, waardoor de geldstromen per saldo budgettair neutraal in de begroting verwerkt zijn. Verschillen in investeringsramingen en ontvangsten van jaar tot jaar leiden tot de verschillen in zowel de baten als lasten op deze productgroep. Voor meer toelichting op de Veluwse Poort wordt verwezen naar de paragraaf Grote projecten.
Verder zijn op deze productgroep de baten uit leges omgevingsvergunningen verhoogd (€ 0,4 miljoen) vanwege een bijstelling van de uitgifte van bedrijventerreinen. Besluitvorming bij de Perspectiefnota 2017-2020 zorgt voor verruiming van het budget (€ 0,2 miljoen) voor invoering van de nieuwe Omgevingswet.