Wat willen we bereiken?

 
Duurzaamheid en energie
Doel
Een groene, gezonde en aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en recreëren, ook in de toekomst, met een evenwichtige balans tussen “people, planet en profit”.

Subdoelen
▪   20% van de energie in 2020 is afkomstig uit wind, zon, biomassa, bodem of lucht.
▪   Afname energieverbruik in bestaande gebouwen met gemiddeld 1,5% per jaar (gemiddelde van 1,5% moet bereikt zijn in 2020 en is ten opzichte van 2007).
▪   Minder restafval uit huishoudens en meer brongescheiden inzamelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Duurzaamheid en energie
Energiebesparing en hernieuwbare energie

1.   Stimuleren en reguleren toepassen van hernieuwbare warmte bij nieuwbouwprojecten.
2.   Uitbreiding warmtenet van MPD Groene energie ter realisatie van aansluiting van minimaal 20.000 woningequivalenten in 2020.
3.   Opleveren routekaart energie neutraal, inclusief de vorming van een platform Ede energieneutraal.

4.   Besluitvorming omtrent vervolg windenergie in Ede.

5.   Uitbreiding gebruik zonne-energie, conform Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.
6.   Stimuleren energiebesparing bij burgers en bedrijven, conform Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

Afvalinzameling

1.   Uitvoeren van raadsvoorstel ‘Verbetering afvalscheiding’ (najaar 2016 vastgesteld).