Wat willen we bereiken?

 

Woningmarkt

Doel
Een woningvoorraad die past bij de behoefte van inwoners en bij de groeiprognoses van bevolking en huishoudens tot 2030.
  Subdoelen

▪   Meer nieuwe woningen op verschillende nieuwbouwlocaties in de gemeente Ede zoals beschreven in    woningbouwprogramma/ Meerjarenprogramma Grondexploitatie/ Woonvisie Ede 2030.
▪   Meer goedkope woningen voor reguliere en bijzondere doelgroepen.
▪   Meer duurzame en levensloopbestendige woningen.
▪   Meer variatie in woningen binnen de bestaande stedelijke en dorpse omgeving, door transformatie van bestaand vastgoed en (her-)ontwikkeling van bestaande locaties.

▪   Ede speelt snel in op nieuwe doelgroepen, bijbehorende woonwensen en marktinitiatieven die daarin voorzien.
▪   Verbetering aansluiting op de marktvraag door inzet van de marktbalie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Woningmarkt
Woningbouw en grondexploitatie wonen

1.   Uitvoeren grondexploitatieplannen om 320 woningen op grond in eigendom van de gemeente te realiseren, en meewerken aan particuliere initiatieven om in totaal minimaal 400 woningen in 2017 te realiseren.
2.   Uitvoering project 200+200 (realisatie 400 extra goedkope huurwoningen).
3.   Maken prestatieafspraken met woningbouwcorporaties voor 2017 rekening houden met onder andere de Woonvisie.
4.   Rapportage opstellen waarin we de voortgang van de acties uit Woonvisie Ede 2030 beschrijven.
5.   Opstellen geactualiseerd MPG, meerjarenprogramma grondexploitatie.
6.   Toepassen duurzaamheid als selectiecriterium bij verkoop grond, zodat bouwers verleid worden tot het realiseren van duurzame woningen.