De KennisAs is het gebied tussen Ede en Wageningen, waar nu al onderwijs- en kennisinstellingen, de Wageningen UR en bedrijven zijn gehuisvest. Een gebied met een uniek karakter en met kansen voor verdere ontwikkeling. Het beoogde maatschappelijk effect is een aantrekkelijk vestigingsklimaat, werkgelegenheid en daarmee een stevige sociaal economische structuur.

Wat willen we bereiken?
Het programma KennisAs Ede-Wageningen beoogt het creëren en versterken van een (inter)nationaal vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van Agrofood. Deze economische clustering in het gebied Ede en Wageningen biedt ruimte voor innovatie, versterkt de lokale en regionale werkgelegenheid en draagt bij aan een hoogwaardig voorzieningenniveau.
KennisAs is een samenwerking tussen gemeente Ede, Wageningen, Wageningen UR en Provincie Gelderland, waarbij ook andere instellingen en organisaties nauw betrokken worden.

Wat hebben we inmiddels gerealiseerd en wat zijn onze verwachtingen?
Voor de periode 2016/2017 zijn in de perspectiefnota veel resultaten opgenomen; het merendeel van de resultaten zal in 2016 zijn gerealiseerd. De resultaten (hieronder nog eens beknopt weergegeven) zijn gegroepeerd onder drie sporen:
Doel: Versterken concurrentiekracht
Doel: Versterken innovatie ecosysteem (community)
Doel: Versterken ruimtelijke kwaliteit (herkenbaar & zichtbaar)
Samenvattend kunnen we stellen dat we met de drie sporen op schema liggen. In 2016 zijn drie belangrijke verkenningen 'Interuniversitair Onderzoekprogramma', 'kennispark' en 'Food Incubator' opgestart waarvan nog dit jaar de uitkomsten in beeld komen. Ook is het uitwerkingsproces van het Bouwstenenboek gestart.

Doel: Versterken concurrentiekracht

  De verkenning voor een interuniversitair onderzoeksprogramma in relatie tot het WFC is gestart.
  Groenhorst is gestart met MBO-opleiding Voeding & Technologie, waarbij ROC-A12 een deel van de techniekopleiding verzorgt.
  Van Hall Larenstein heeft een Associate Degree Food Procestechnologie opgezet.
  FoodValley.nl en StartLife onderzoeken de haalbaarheid van een Food Incubator (= voorziening voor starters) op het kazerneterrein; de eindrapportage verwachten we in het vierde kwartaal 2016.
  Voor acquisitiemedewerkers van onder andere Ede, Wageningen, Wageningen UR, WFC en andere stakeholders komt dit najaar het eerste materiaal beschikbaar.
  Een integraal verhaal (Food, KennisAs, WFC en speerpunten) ter ondersteuning van de lobby richting Den Haag en Europa, is eind 2016 beschikbaar.

Doel: Versterken innovatie-ecosysteem

  Voor de versterking van de netwerken zijn de projecten 'Experttafels' en 'Kenniscirculatie' in voorbereiding; vanwege de samenhang met het programma Food is deze zomer besloten de werkgroep 'Local Buzz-team' te starten zodat ondernemers vanuit één perspectief worden benaderd.
  Eind 2016 verwachten wij de resultaten van het onderzoek dat Wageningen UR uitvoert naar de haalbaarheid van een onafhankelijke organisatie onder de werktitel ‘Kennispark FoodValley’. Een dergelijke organisatie kan zeer effectief zijn om investeerders te binden en ondernemers van startup tot doorgroeiers te faciliteren.

Doel: Versterken ruimtelijke kwaliteit

  Innovaties die duidelijk zichtbaar zijn, zijn de WE Pod, die dit najaar vanaf Ede station naar Wageningen UR rijdt, en het lichtkunstwerk, dat gevoed door plant-e plus, eind dit jaar op het viaduct Bovenbuurtweg over de A12 wordt gerealiseerd.
  De eerste concrete toepassing van het Bouwstenenboek vindt plaats bij de realisatie van de Parklaan.

Budget 2016

Voor het programma KennisAs was in 2016 in totaal € 310.000 geraamd. Per 1 september was € 94.000 besteed. Er zijn in samenspraak met onze partners (provincie, Wageningen en Wageningen UR) verplichtingen aangegaan voor diverse voorbereidende onderzoeken. Het betreft onder meer een verkenning naar een interuniversitair onderzoeksprogramma Food gerelateerd aan het WFC, een haalbaarheidsstudie FoodIncubator, de versterking van local buzz en de concretisering van het Bouwstenenboek. Genoemde partners dragen bij in de kosten waardoor de uitgaven zich conform het geraamde budget afwikkelen.