Ontwikkelingen

Doorontwikkeling Wmo en Participatie
In 2016 heeft Ede de keuze gemaakt om de transformatie van de drie decentralisaties, te weten de Edese aanpak en werkwijze, in 2017 op onderdelen te intensiveren. Het gaat om intensivering van de gewenste verschuiving van formele naar informele ondersteuning (door de inzet van vrijwilligers) en van individueel naar groep (door het creëren van ontmoetingsplekken en ondersteuningsarrangementen). Daarnaast is er een proces met aanbieders gestart om meer te sturen op resultaten, eventueel via resultaatfinanciering.

Doorontwikkeling transformatieproces regionale inkoop jeugdhulp
Met alle jeugdhulpaanbieders wordt in regioverband (FoodValley) samengewerkt aan een gezamenlijke transformatieagenda. Deze transformatie moet in de komende jaren gaan leiden tot een ondersteuningsaanbod voor kwetsbare jeugd dat aansluit bij de inhoudelijke ambities en werkwijze van de gemeente Ede.

Beëindiging Permar en bouw lokale infrastructuur voor de Participatiewet
De gemeenteraad heeft in mei 2016 de koers voor de toekomstvisie Permar en de uitvoeringsrelatie met de Participatiewet vastgesteld. Permar wordt per 1 januari 2018 opgeheven. Wij bouwen in 2017 aan een lokaal participatiebedrijf voor de dienstverlening aan alle doelgroepen van de Participatiewet.

Toename aantal statushouders in de gemeente
De ambitie is dat deze nieuwe inwoners goed en snel inburgeren, integreren en participeren door middel van werk of onderwijs en opleiding. Dit vraagt om extra activiteiten en een integrale aanpak met wonen en werk. Er is samenwerking met maatschappelijke partners en werkgevers in afstemming met de arbeidsmarktregio FoodValley.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Financiële lasten per productgroep

Maatwerkvoorziening

71.589

N

77.640

N

70.975

N

71.729

N

72.114

N

72.099

N

Werk en Participatie

17.755

N

21.793

N

15.613

N

13.719

N

12.730

N

12.692

N

Inkomensvoorziening

27.391

N

26.853

N

22.935

N

22.953

N

22.953

N

22.944

N

Totaal lasten programma

116.735

N

126.286

N

109.523

N

108.401

N

107.796

N

107.735

N

Financiële baten per productgroep

Maatwerkvoorziening

4.507

V

4.368

V

4.461

V

4.461

V

4.461

V

4.461

V

Werk en Participatie

1.682

V

564

V

315

V

340

V

355

V

315

V

Inkomensvoorziening

21.898

V

20.353

V

20.353

V

20.353

V

20.353

V

20.353

V

Totaal baten programma

28.087

V

25.285

V

25.128

V

25.153

V

25.168

V

25.128

V

Storting reserve

1.854

N

121

N

534

N

638

N

739

N

739

N

Onttrekking reserve

693

V

1.826

V

106

V

138

V

106

V

106

V

Resultaat

89.808

N

99.296

N

84.823

N

83.748

N

83.261

N

83.240

N

Als gevolg van de nieuwe manier waarop overhead wordt verantwoord zijn de lasten op het programma Individuele ondersteuning gedaald met € 6,3 miljoen. Dit is een verschuiving naar productgroep Algemene Middelen dat onderdeel is van het programma Bestuur en Organisatie. Voor verdere toelichting op deze wijziging wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Het grootste deel van het budget wordt besteed aan de productgroep Maatwerkvoorziening. Hierbij valt te denken aan budgetten voor WMO-voorzieningen, opvang en beschermd wonen, bijzondere bijstand en minimabeleid, schulddienstverlening, jeugdhulp en het leerlingenvervoer. Een aantal oorzaken dat ten grondslag ligt aan de daling van budgetten in 2017 ten opzichte van 2016:

▪   Een daling van de decentralisatie-uitkering jeugd met € 2,7 miljoen. Daarnaast volgt vanuit de septembercirculaire een aanvullende korting van € 0,5 miljoen. Deze is niet verwerkt in bovenstaande cijfers (zie hiervoor de paragraaf grote projecten). Voor 2017 is de verlaging van zorgkosten geprognosticeerd van € 1,7 miljoen. Voor 2018 en verder wordt een structureel sluitende begroting geprognosticeerd.
▪   Een verschuiving van middelen (€ 1,3 miljoen) voor opvang naar het programma Preventieve ondersteuning en lager vastgestelde subsidies.
▪   Een daling vanuit het objectieve verdeelmodel bij de WMO-voorzieningen (€ 0,5 miljoen)
▪   Wijziging van de vergoeding voor signatuurvervoer, welke per schooljaar 2016-2017 wordt ingevoerd (€ 0,1 miljoen).

Het budget voor beschermd wonen stijgt (€ 0,8 miljoen) door vooral een hogere decentralisatie-uitkering om hogere kapitaallasten voor de huisvesting te betalen.

Het verschil in budgetopbouw naar 2017 voor de productgroepen Werk en Participatie en Inkomensvoorziening is goeddeels toe te schrijven aan incidentele budgetten in 2016 die niet doorlopen naar 2017 en latere jaren:

▪   Frictiekosten als gevolg van de liquidatie van Permar (€ 3,2 miljoen).
▪   Uitgaven voor het regionaal werkbedrijf en de arbeidsmarktregie (€ 2,4 miljoen).
▪   Tekort op de algemene inkomensvoorzieningen (€ 0,6 miljoen).
▪   Pilot webshop en de zomerattentie voor minima (€ 0,2 miljoen).

De totale begrote baten van het programma Individuele ondersteuning komen uit op € 25,1 miljoen. Deze bestaan, naast de eigen bijdragen op de maatwerkvoorzieningen, grotendeels uit uitkeringen voor de inkomensvoorzieningen. De geringe daling (€ 0,2 miljoen) in 2017 betreft incidenteel verkregen inkomsten van het Rijk voor transitie van de sociale werkvoorzieningsbedrijven.

De reservemutaties hebben vooral betrekking op de verwerking van de middelen die Ede ontvangt en besteedt als centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang.