Indicatoren

Realisatie

Streefwaarde1

2013

2014

2015

2016

▪   % Werkloze jongeren (16-22 jaar)2

-

-

-

-

▪   % Edenaren dat zich eenzaam voelt

16%

14%

15%

-

▪   % Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)3

-

-

8,5%

-

▪   Aantal werkzoekenden met een arbeidsbeperking4

-

-

74

-

▪   Aantal dak- en thuislozen in gemeente Ede5

172

126

122

-

▪   Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO6
  per 10.000 inwoners
  - Huishoudelijke hulp

- Beschermd wonen

-

-

362
223
46

333
206
38

▪   % Edenaren dat belemmeringen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelijke leven

-

48%

-

-

▪   Aantal huishoudens dat in een jaar bijzondere bijstand of een minimaregeling heeft ontvangen.

1.538

1.636

1.446

-

▪   % Wmo cliënten dat zich door de ondersteuning beter kan redden

-

-

-

86%

▪   Aanmeldingen schulddienstverlening

476

409

322

-

1   Voor zover (in nota's) vastgesteld; dit wordt komend jaar doorontwikkeld.
2   Depla-indicator; meest recente cijfer bij KING: 2012: 0,7%
3   Depla-indicator; peildatum 1 januari.
4   Aantal bijstandsgerechtigden in het doelgroepenregister (gestart op 1 januari 2015): Peildatum 1 december 2015.
5   Gebruik Johanniter opvang en Leger des Heils inclusief geen gebruik van opvang maar wel recht op opvang
6   Depla-indicator, unieke zorgklanten die indicatie hebben voor begeleiding (individueel of groep), hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, beschermd wonen of kortdurend verblijf.