Wat willen we bereiken?

 
Maatwerkvoorziening
Doel
Zoveel mogelijk inwoners in Ede hebben regie over hun eigen leven en worden indien nodig op maat ondersteund en begeleid.

Subdoelen
▪   Meer inwoners doen mee in de samenleving en wonen zo lang mogelijk zelfstandig.
▪   Zoveel mogelijk passend bij de ondersteuningsbehoefte van inwoners is er professionele ondersteuning op maat in verbinding met informele vormen van ondersteuning.
▪   Waar mogelijk verminderen wij de professionele inzet en vervangen we deze door ondersteuning en begeleiding vanuit het eigen sociaal netwerk en/of vanuit informele vormen van ondersteuning, waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft.
▪   Meer kwetsbare inwoners blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen, al dan niet met ambulante begeleiding, of stromen duurzaam uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen.
▪      Jeugdigen worden adequaat ondersteund bij het veilig opgroeien tot zelfredzame burgers.
▪      Vervoer (van leerlingen en van cliënten) is meer afgestemd op de mate van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen.
▪      Meer inwoners met een laag inkomen zijn in staat om deel te nemen aan de samenleving.
▪   Meer inwoners zijn schuldenvrij.

Wat gaan we daarvoor doen?

Maatwerkvoorziening

1.   Het evalueren en zonodig herinrichten van de sociale infrastructuur, waaronder de Sociaal Teams. Daarvoor wordt het model van inhuur van professionals in de Sociaal Teams via de moederorganisaties heroverwogen.
2.   Het uitvoeren van de ontwikkelagenda inkoop nieuwe Wmo, bijvoorbeeld door het sturen op resultaten. Daartoe worden onder andere ondersteuningsarrangementen ontwikkeld en verder uitgewerkt. Deze methodiek draagt bij aan de transformatie 3D: ontschotting van budgetten, verbinding tussen nulde-, eerste- en tweedelijn, substitutie van zwaardere naar lichtere vormen van ondersteuning en het bieden van maatwerk.
3.   Het uitvoeren van drie pilots voor het realiseren van laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk, gericht op ontmoeting en dagbesteding/participatie, in samenwerking met Wmo-aanbieders, Malkander en de brede nuldelijn.
4.   Het ontwikkelen en uitvoeren van een algemene voorziening ‘Huishoudelijke hulp’ (zoals beschreven in het voorstel toekomst huishoudelijke ondersteuning), in aanvulling op de huidige maatwerkvoorziening. Huishoudelijke hulp wordt als thuisondersteuning breder ingevuld, bijvoorbeeld in combinatie met lichte vormen van begeleiding.
5.   Het uitvoeren van nieuw beleid voor eigen bijdrage Wmo (zoals beschreven in de notitie Eigen bijdrage Wmo-maatwerkvoorzieningen), waarbij de draaglast en de draagkracht van de inwoners die in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening zoveel mogelijk in balans is.
6.   Het uitvoeren - in samenspraak met de regiogemeenten- van het Wmo-ondersteuningsarrangement GGZ, zoals beschreven in de ontwikkelagenda. Dit is nodig voor de extramuralisering van de intramurale beschermd wonen voor de doelgroep GGZ met psychiatrische problematiek.
7.   Het uitbreiden van het aanbod maatschappelijke opvang met preventieve activiteiten, mede door het starten van lokale projecten in de regio, zoals de inzet van bemoeizorg.
8.   Het opschuiven van ‘zorgbeleid’ naar ‘woonbeleid’ in de maatschappelijke opvang. Mensen wonen zo normaal mogelijk. Dat is in de wijk en met scheiding wonen - ondersteuning, al dan niet met ambulante begeleiding.
9.   Het ontwikkelen en uitvoeren van ondersteuningsarrangementen binnen het onderwijs zodat
   we ─ integraal ─ kunnen anticiperen op opgroei- en opvoedproblemen. Dit helpt ook om voortijdige schooluitval te voorkomen. De ketensamenwerking willen we hiervoor optimaal benutten.
10.   Het maken van een notitie ‘’kwetsbare jongeren’’ met voorstellen voor een sluitende keten van ondersteuning en hulp, zodat jongeren in kwetsbare situaties, bijvoorbeeld na de Jeugdzorg, niet buiten beeld raken of tussen wal en schip vallen.
11. Het ontwikkelen en uitvoeren van uitgangspunten die zijn opgenomen in de ‘Visie op
  Schulddienstverlening Ede-Wageningen 2016’ welke specifiek gericht is op preventie, vroegsignalering en ondersteuning en nazorg. Met extra aandacht voor de bestaande klanten, jongeren, ondernemers en inwoners met hoge zorgkosten.
12.   Het uitvoering geven van de aanbevelingen uit de nota ‘Effectiviteit van het Minimabeleid 2015’ en ‘Minima-effectrapportage gemeente Ede 2016” van twee externe onderzoeksbureaus. Waarbij de integrale samenwerking binnen het sociaal domein verder doorontwikkeld wordt.