Citymarketing is belangrijk om Ede ‘op de kaart te zetten’. Citymarketing is een krachtig instrument dat gekoppeld is en zal moeten blijven aan de Edese speerpunten: Food en Veluwe. Het is daarbij zaak om gerichte acties te doen naar verschillende doelgroepen, passend en in afstemming met de andere speerpunten. De vrijetijdseconomie vormt een belangrijk onderdeel van de economie op de Veluwe. Het streven naar economische groei binnen recreatie en toerisme zorgt voor meer bestedingen en werkgelegenheid. Hierdoor ontstaat een kwalitatief goed verblijfsklimaat. Een klimaat dat uitnodigt om te bezoeken, in te wonen en in te werken.

Wat willen we bereiken?

▪   Dat Ede herkend wordt op gebied van Food en Veluwe met onder andere innovatieve topregio voor Foodgerelateerde bedrijven en als duurzame gemeente waarin een veelheid aan culturele, culinaire en natuurgerelateerde events plaatsvinden (in de loop van het jaar is besloten Ede concreet op Food en Veluwe te positioneren).
▪   Ede op een wijze onder de aandacht brengen van (toekomstige) inwoners, bedrijven, (kennis)instellingen en toeristen dat deze partijen zich ook daadwerkelijk binden aan Ede, door Ede te bezoeken dan wel zich in Ede te vestigen.
▪   De komende jaren Smaak van Van Gogh doorontwikkelen als label van Food, Natuur en cultuur ten behoeve van vrijetijdssector.
▪   Een aantrekkelijk vestigingsklimaat, zodanig dat Ede veel bezoekers kent en (Food)bedrijven zich aan Ede binden.

Wat hebben we inmiddels gerealiseerd en wat zijn onze verwachtingen?
Voor de periode 2016/2017 zijn in de Perspectiefnota vele resultaten opgenomen; het merendeel van de resultaten zal in 2016 zijn gerealiseerd. De inrichting van de organisatievorm voor citymarketing, de citymarketing webportal en het evenementenbeleid zijn opgestart. Doorontwikkeling en afronding vindt plaats in 2017.

Doel: Ede staat bekend als innovatie Foodregio, koersbepaling is nodig
De eerste fase van het koersbepalingstraject is inmiddels afgerond. Met breed intern en extern draagvlak is besloten dat Ede zich niet alleen gaat positioneren op gebied van Food, maar ook op Veluwe. Resultaten van deze eerste fase zijn een belangrijke onderlegger voor het vervolg. Er is zowel intern als extern commitment over de focus (Food en Veluwe), een eenduidig merkkader, brandsheets en over het positioneringsmodel (Ede altijd corporate eenduidig branden - met ruimte voor eigen gezicht voor domeinen als vrije tijd, ondernemen, studeren en wonen). Ook is er commitment over het inrichten van een externe citymarketingorganisatie voor tactische en operationele citymarketing. Citymarketing heeft uitgebreid en breed interne en externe stakeholders betrokken in dit proces ten behoeve van draagvlak en commitment. Resultaat is bijvoorbeeld te merken in concrete doorvertaling van Food en Veluwe in gemeentelijke programma’s.
Er is nu een goede basis om verder te gaan. Nog dit jaar zal een externe kwartiermaker worden ingezet zodat in 2017 een uitvoerende citymarketingorganisatie van start kan gaan en een strategisch marketingplan uitvoering kan krijgen.

Doel: Inwoners, bezoekers en bedrijven binden zich aan Ede
De brede citymarketing webportal is een middel om dit doel te realiseren. Het ontwikkelen van de webportal wordt belegd bij de externe kwartiermaker. Basis hiervoor zijn de uitkomsten uit de eerste fase en de ontwikkelde huisstijl en het merkkader. In 2016 is het eerste onderdeel van de portal (vrije tijd) gerealiseerd. In 2017 wordt de volledige portal ontwikkeld; het strategisch marketingplan vormt hiervoor een belangrijke basis.

Vanuit het reguliere Citymarketingprogramma (los van het investeringsfonds) heeft Citymarketing middels inzet van marketingcommunicatie er aan bijgedragen dat Ede steeds meer imago en identiteit krijgt op gebied van Food en Veluwe. Door B2b events te stimuleren en omarmen zoals Food Unplugged (derde jaar - 600 pers. B2b uit Food bereikt), diverse Food tours en ontvangsten gerealiseerd, en aanvragen van partijen om zaken met Ede en haar partners te doen als het gaat om Food en Veluwe. Bewoners en bezoekers worden actief bereikt via de kanalen van UitinEde en Visit Veluwe - waarmee Toerisme, evenementen en Citymarketing nauw samen optrekken en de sector activeren, verbinden en aanjagen.

Citymarketing is aanjager, verbinder en/of coördinator van diverse Food events (zowel B2B als B2C). Citymarketing is opdrachtgever van het te ontwikkelen zakelijk evenementenbeleid (in nauwe samenwerking met het programma Food) en verkent mogelijkheden bij stakeholders rondom programmering bij het WFC.

Doel: Doorontwikkeling Smaak van Van Gogh
Met de Smaak van Van Gogh bereiken we ook in 2016 inwoners, toeristen, bedrijven (oa producenten, horeca, verblijfsaccomodaties) en pers. De Smaak van Van Gogh versterkt concreet de identiteit en het imago van Ede in relatie tot Food en Veluwe. De doorontwikkeling van de Smaak van Van Gogh heeft vorm gekregen in diverse evenementen: 'Aan tafel met Van Gogh' in Otterlo, 'Smaak van Van Gogh fietstour' (in combinatie met de Giro), 'Zomeravond in Kröller-Müller' voor touroperators, 'Food Unplugged' en 'Pure Passie'. Nog dit jaar volgt: de 'Art & Foodmaand' (oktober) met een pop-Up Museum in een kas - dat podium biedt voor evenementen vanuit andere programma’s en ondernemers gerelateerd aan Food; in november maken wij met 'de Smaak van Van Gogh Restaurantmaand' - de verbinding met programma Food en Toerisme. Het concept voor culinair toerisme krijgt in 2016 meer aandacht door arrangementen te ontwikkelen samen met toerisme, cultuur en food. Tijdens de Edese Fiets4daagse is een fietsroute gelanceerd om verbinding te maken met horeca en producenten van streekproducten. De Foodproductlijn is doorontwikkeld met twee nieuwe lokaal geproduceerde producten. De foodproductlijn dient steeds vaker als relatiegeschenk;

Doel: Aantrekkelijk vestigingsklimaat
Om zicht te krijgen op het economische belang van toerisme en recreatie is het onderzoek 'economische impact op toerisme en recreatie' uitgevoerd; in oktober 2016 zijn de resultaten hiervan beschikbaar en krijgen wij onder andere zicht op de bestedingen in Ede.

Voor de ontwikkeling van het strategisch marketingplan zetten wij nog dit jaar het 'onderzoek toeristische identiteit' op. Om ervoor te zorgen dat de denktank in 2016 kan starten, stellen wij dit jaar een projectleider aan om te verkennen hoe de strategische denktank het best vorm kan krijgen.

Het evenementenbeleid wordt herijkt. Dit om de focus van de Edese ambitie en koers van citymarketing hier maximaal mee te ondersteunen.

In 2017 wordt het beleid geborgd in faciliterende maatregelen, het vaststellen van de locaties en het evenementenloket. Gedurende deze periode gaan we het proces voor initiatiefnemers beter stroomlijnen. In dit traject wordt nauw afgestemd met het zakelijk evenementenbeleid en het herijken van het Citymarketing beleid.

Budget
Een deel van het voor 2016 beschikbare budget was bedoeld voor het opstarten van de externe citymarketing organisatie. Vanwege het belang om een trekker te vinden die veel draagvlak heeft bij externe partners, wordt een deel van het budget later uitgegeven. Zorgvuldigheid gaat hierbij boven snelheid.