Ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds

In de Perspectiefnota 2017-2020 hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van de decembercirculaire 2015 en de Meicirculaire 2016. De mutaties voortvloeiend uit de Septembercirculaire 2016 worden onderstaand toegelicht. Deze leiden tot zowel algemene mutaties als taakmutaties. De mutaties septembercirculaire zijn, zoals gebruikelijk, niet verwerkt op de programmabladen.

Algemene uitkering

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Accres:

Algemene uitkering - accres

 3.000 V

 3.000 V

 3.000 V

 3.000 V

 3.000 V

Algemene uitkering - tweede fase groot onderhoud

 440 V

 550 V

 50 V

 50 V

Taakmutaties:

Taakmutatie Versterking peuterspeelzaalwerk

261 N

261 N

261 N

Reserveren taakmutatie Versterking peuterspeelzaalwerk

 261 V

 261 V

 261 V

Aanpassing taakmutatie BRZO

 18 V

77 N

36 N

36 N

36 N

Taakmutatie WMO - HH

8 N

180 N

180 N

180 N

180 N

Reserveren taakmutatie WMO - HH

 8 V

 180 V

 180 V

 180 V

 180 V

Taakmutatie Vrouwenopvang

2 N

2 N

2 N

2 N

2 N

Reserveren taakmutatie Vrouwenopvang

 2 V

 2 V

 2 V

 2 V

 2 V

Taakmutatie Maatschappelijke opvang

5 N

5 N

5 N

5 N

5 N

Reserveren taakmutatie Maatschappelijke opvang

 5 V

 5 V

 5 V

 5 V

 5 V

Taakmutatie Sociaal domein jaarschijf 2020

451 N

Reserveren taakmutatie Re-integratie

112 N

Reserveren taakmutatie WSW

 563 V

Taakmutatie Sociaal domein

 12 V

1.210 N

1.162 N

1.154 N

1.110 N

Reserveren taakmutatie WMO-extramurale zorg

 13 V

 706 V

 659 V

 651 V

 606 V

Reserveren taakmutatie Jeugd

27 N

 502 V

 501 V

 501 V

 502 V

Reserveren taakmutatie Wsw

 2 V

 2 V

 2 V

 2 V

 2 V

Totaal

 3.018 V

 3.363 V

 3.514 V

 3.014 V

 3.014 V

Accres

Het accres valt hoger uit dan de aanname bij de Perspectiefnota 2017-2020. Dit is te verklaren doordat - zoals aangegeven - het historisch hoge accres 2016 enigszins terughoudend is geraamd. Daarnaast is de rijksbegroting door omvangrijke intensiveringen toegenomen. Dit vertaalt zich via het zgn. trap-op-trap-af principe in een hogere algemene uitkering.
Voor wat betreft de raming van 2017 en verder is aangesloten bij de groei in de jaarschijf 2016. Volgend jaar worden Tweede Kamerverkiezingen gehouden en dit betekent dat de begrotingsafspraken van het huidige kabinet zich beperken tot 2016/2017. De ramingen van het accres in de septembercirculaire na deze periode zijn gebaseerd op de (hogere) middellange termijn raming van het Centraal Planbureau. De ervaring heeft geleerd dat dit accres, mede afhankelijk van het nieuwe regeerakkoord, een compleet andere omvang kan krijgen. Afhankelijk van de snelheid van kabinetsvorming verwachten wij in de komende perspectiefnota (gebaseerd op Meicirculaire 2017) meer duidelijkheid te kunnen geven. Tevens vindt dan actualisatie van de uitgavenkant plaats.

Tweede fase Groot onderhoud
In de Perspectiefnota 2017-2020 hebben wij reeds een voorschot genomen op de uitkomsten van het verdiepend onderzoek tweede fase van het groot onderhoud aan het gemeentefonds, door voor de jaren 2019 en 2020 een voordeel van € 500.000 in te boeken.
In deze septembercirculaire is de definitieve uitwerking opgenomen, waarbij de financiële gevolgen (grotendeels) al vanaf 2017 ingaan. Daarnaast valt het structurele voordeel iets hoger uit.

Taakmutaties
Taakmutaties zijn middelen die met een bepaald oogmerk aan het gemeentefonds zijn toegevoegd, maar waar geen bestedingsverplichting aan ten grondslag ligt. Aan de hand van concrete bestedingsvoorstellen maar ook in het licht van het financiële meerjarenperspectief vindt besluitvorming over de aanwending plaats. In het algemeen worden de taakmutaties budgettair neutraal verwerkt, door de betreffende middelen te reserveren. Het betreft de volgende taakmutaties:

Versterking peuterspeelzaalwerk
De decentralisatie-uitkering Versterking peuterspeelzaalwerk komt met ingang van 2018 te vervallen. Het gaat om een bedrag van € 261.000. De beëindiging is onderdeel van het wetsvoorstel Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderdagopvang.

Aanpassing BRZO
In de Septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering verlaagd vanwege de overdracht van het bevoegd gezag voor alle BRZO-inrichtingen (Besluit Risico Zware Ongevallen 1999) en RIE-4-installaties (Richtlijn Industriële Emissies-categorie 4) van gemeenten naar provincies. Deze wijziging was budgettair neutraal verwerkt. Nu blijkt dat de verdeling onvoldoende rekening houdt met de aanwezige bedrijven. Dit betekent uiteindelijk een structureel nadeel van € 36.000.

Armoedebestrijding onder kinderen
In de circulaire wordt een vooraankondiging gedaan van extra middelen ingaande 2017 voor ‘kinderen in armoede’. Over de inzet van deze middelen wil het Rijk met de VNG een convenant afsluiten. Bij de decembercirculaire ontvangen wij informatie over precieze omvang en verdeling. Op dat moment kan ook worden bekeken of dit een vergoeding is voor taken die we al eerder in Ede hebben opgepakt, dan wel dat het om aanvullende taken gaat.

WMO
De omvang van de integratie-uitkering WMO wordt vanaf 2017 met € 180.000 structureel verlaagd, omdat gemeenten vanaf dat moment niet meer verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke verzorging voor Wlz-cliënten (wet langdurige zorg) met een modulair pakket thuis.

Vrouwenopvang
De integratie-uitkering Vrouwenopvang is geactualiseerd en leidt tot een zeer beperkte structurele verlaging van € 2.000. Gezien het feit dat het om centrumgemeentelijke gelden gaat, is deze vanwege de transparantie toch opgenomen.

Maatschappelijke opvang
De integratie-uitkering Maatschappelijke opvang is geactualiseerd en leidt tot een zeer beperkte structurele verlaging van € 5.000. Gezien het feit dat het om centrumgemeentelijke gelden gaat, is deze vanwege de transparantie toch opgenomen.

Re-integratie en WSW (jaarschijf 2020)
In de Perspectiefnota 2017-2020 is het effect van de toevoeging van de jaarschijf 2020 voor deze twee onderdelen per abuis niet meegenomen. Voor re-integratie en WSW gaat het respectievelijk om een voordeel van € 112.000 en een nadeel van € 563.000.

Sociaal Domein
Onderstaand de in de Perspectiefnota 2017-2020 opgenomen meerjarige budgetten Sociaal Domein.

Perspectiefnota 2017-2020

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Wmo - extramurale zorg

13.792

13.118

12.877

12.723

12.649

Wmo - beschermd wonen

17.536

18.312

18.878

19.308

19.306

Jeugd

26.518

23.848

24.097

24.097

24.101

Re-integratie

2.198

2.137

2.236

2.400

2.512

Wsw

9.942

9.136

8.410

7.833

7.264

Totaal

69.986

66.551

66.498

66.361

65.832

Mutatie Septembercirculaire 2016

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Wmo - extramurale zorg

13 N

706 N

659 N

651 N

606 N

Wmo - beschermd wonen

0

0

0

0

0

Jeugd

 27 V

502 N

501 N

501 N

502 N

Re-integratie

0

0

0

0

0

Wsw

2 N

2 N

2 N

2 N

2 N

Totaal

 12 V

1.210 N

1.162 N

1.154 N

1.110 N

De mutaties septembercirculaire hebben met name betrekking op een juiste toedeling van budgetten. Een groep cliënten heeft in plaats van gebruik te maken van WMO, Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet, gekozen voor de Wet langdurige zorg geïndiceerden.
Daarnaast heeft het kabinet tevens besloten om meerpersoonshuishoudens waarbij één van de partners chronisch ziek is, en daardoor niet kan werken, financieel tegemoet te komen (ca. € 300.000) via een verlaging van de eigen bijdragen Wmo 2015.

Programmabegroting 2017-2020

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Wmo - extramurale zorg

13.779

12.412

12.218

12.072

12.043

Wmo - beschermd wonen

17.536

18.312

18.878

19.308

19.306

Jeugd

26.545

23.346

23.596

23.596

23.599

Re-integratie

2.198

2.137

2.236

2.400

2.512

Wsw

9.940

9.134

8.408

7.831

7.262

Totaal

69.998

65.341

65.336

65.207

64.722