▪   Nota ‘Het is mensenwerk’ (2013)
▪   Beleidsplan Awbz/Wmo (2014)
▪   Themanotitie decentralisatie AWBZ: ‘Kanteling vraag een zet’ (2014)
▪   Groeidocument Beschermd Wonen Valleiregio 2015-2017 (2015)
▪   Woonvisie Ede 2030 (2015)
▪   Regionaal beleidsplan Jeugd FoodValley 2015-2018 (2013)
▪   Regionale Visie Zorg voor jeugd FoodValley ‘Elke jeugdige telt en doet mee’ (2014)
▪   Inkoop Jeugdhulp samenwerkende gemeenten regio FoodValley 2016 e.v. (2016)
▪   Beleidsplan Participatiewet (2013)
▪   Minimabeleid 2015 en verder (2014)
▪   Ontwikkelagenda inkoop nieuwe Wmo (2015)
▪   Voorstel toekomst huishoudelijke ondersteuning (najaar 2016 besluitvorming)
▪   Notitie Eigen bijdrage Wmo-maatwerkvoorzieningen (najaar 2016 besluitvorming)
▪   Nota ''Effectiviteit van het Minimabeleid'' (najaar 2016 besluitvorming)
▪   Nota ''Minima effectrapportage gemeente Ede 2016'' (najaar 2016 besluitvorming)
▪   Visie Schulddienstverlening Ede-Wageningen 2016 (najaar 2016 besluitvorming)