Dit programma gaat over de gemeentelijke inzet op het gebied van individuele ondersteuning. De gemeente was al verantwoordelijk voor individuele ondersteuning zoals hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en collectief vervoer. Dat gold ook voor inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen en voor schulddienstverlening.
Sinds 2015 zijn er diverse functies bijgekomen, zoals dagbesteding, begeleiding van mensen die zelfstandig wonen, groepsbegeleiding, respijtzorg en kortdurend verblijf en het toeleiden naar werk van mensen met een arbeidsbeperking. Dit betreft dan zowel deze vormen van ondersteuning voor jeugdigen als voor volwassenen.

Onze ambitie is dat zoveel mogelijk inwoners van Ede, jong en oud maatschappelijk meedoen. Daarbij moeten kinderen bovendien gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Het gaat dus over wonen, werken, opvoeden, opgroeien, leren, ontwikkelen en actief betrokken zijn bij de samenleving. Onze inwoners zijn daarvoor zelf verantwoordelijk binnen hun eigen netwerken. Ze zijn zelfredzaam en (financieel) in staat om deel te nemen aan de samenleving. Een deel van onze inwoners kan dat echter niet. Een aantal van hen kan daardoor zelfs in schulden raken. Voor hen is er ondersteuning beschikbaar. Samen met maatschappelijke organisaties, inzet van vrijwilligers, het onderwijs en de ondernemers bieden wij oplossingen op maat. Een integrale aanpak vanuit de vraag van de inwoner staat daarbij centraal.

Met de nieuwe taken voor de gemeente hebben we ook gekozen voor een nieuwe manier van werken. De sociale infrastructuur richten we zo in dat die optimaal de zelfredzaamheid van onze inwoners ondersteunt en het opgroei- en opvoedklimaat van jeugd en jongeren bevordert. Waar mogelijk schakelen we het informele netwerk in voor ondersteuning in verbinding met wat professioneel nodig is. Problematiek binnen één huishouden benaderen we integraal en er is één regisseur die coördineert (één huishouden, één plan).