Wat willen we bereiken?

 
Inkomensvoorziening
Doel
Zoveel mogelijk inwoners zijn financieel in staat om deel te nemen aan de samenleving.

Subdoelen
▪   Het bieden van inkomensondersteuning aan inwoners die (tijdelijk) niet in het eigen

  levensonderhoud kunnen voorzien.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inkomensvoorziening

1.   Uitvoering aan een experiment van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie omtrent het Project

Behoorlijk & Effectieve invordering Ede. Hierbij is specifiek aandacht voor de communicatie met de burger en wordt er een werkwijze ontwikkeld die de integrale afstemming bevordert met overige gemeentelijke
invorderaars (zoals gemeentelijke belastingen, terugvordering en verhaal van WPI).