Wat willen we bereiken?

Cultuur

Doel
Kunst en cultuur in Ede worden zichtbaarder doordat de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven groter en bestaande initiatieven en organisaties bekender worden.

Subdoelen
▪   Alle kinderen maken kennis met en krijgen een basis van alle cultuurvormen.
▪   Het verhaal van Ede wordt verteld: cultuur is verbonden met Edese identiteit.
▪   Inwoners en bezoekers komen meer met elkaar in contact via kunst en cultuur. Dit versterkt de sociale cohesie en sociale kracht van Ede.
▪   Het verbeteren van het cultureel ondernemersklimaat door middel van instandhouding van de culturele basisinfrastructuur en het mogelijk maken van innovatie. Deze dragen bij aan het versterken van de economische kracht van Ede.
▪   Versterken van de culturele uitstraling van Ede die bijdraagt aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van Ede als woongemeente.
▪   Het vergroten van de  cultuurhistorische aantrekkelijkheid van de gemeente Ede. Duurzaam behoud van ons cultureel erfgoed is van belang om aan huidige en toekomstige generaties het verhaal van de Edese geschiedenis te kunnen blijven vertellen.
▪   Monumentenzorg en archeologie zetten zich in om de specifieke cultuurhistorische kwaliteit in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving te bereiken en te behouden, en de kennis hieromtrent te vergaren en te delen. Van belang is dat Edenaren steeds meer zelf (kunnen) bijdragen aan het behoud van hun erfgoed.

Wat gaan we daarvoor doen?

Cultuur
Algemeen cultuurbeleid

1.   Uitvoeren van het in 2016 gewijzigde cultuurbeleid door middel van het gebruiken van nieuw vastgestelde subsidieregels.
2.   Besluit nemen over een lokaal cultuurfonds.
3.   Het oprichten van een netwerk voor cultuur en erfgoed.
4.   Evaluatie Openluchttheater.
5.   In het najaar van 2016 vindt besluitvorming plaats over het al dan niet realiseren van het Exposeum. Bij een positief besluit zal in 2017 het Exposeum gerealiseerd worden.

Cultuur en erfgoed

1.   Waardevol ruimtelijk erfgoed te beschermen (als monument of planologisch).
2.   Wanneer behoud van archeologisch erfgoed in de grond niet mogelijk is, dit op een verantwoorde manier te (laten) documenteren en vondsten veilig te stellen voor toekomstige generaties.
3.   Het bevorderen, faciliteren, toetsen en begeleiden van plannen tot onderhoud, restauratie en herbestemming van monumenten te continueren.
4.   De vroegtijdige en creatieve inbreng van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening, erfgoed-educatieve en toeristisch-recreatieve projecten en evenementen (onder andere Open Monumentendag) te continueren.
5.   Gemeentelijke cultuurhistorische informatiesystemen te (blijven) digitaliseren, te beheren en te ontsluiten.
6.   Ons gemeentelijk erfgoedbeleid en bijbehorend instrumentarium herijken en actualiseren in samenspraak met de belangrijkste stakeholders.