Wat willen we bereiken?

 

Veiligheid en toezicht

Doel
Een veilige samenleving in Ede.

Subdoelen
▪   Afname slachtofferschap High Impact Crimes (overvallen en inbraken).
▪   Afname “maatschappelijk ondermijnende” criminaliteit (focus hennepteelt).
▪   Afname overlast door verwarde personen.
▪   Afname overlast door jeugdigen.
▪   Afname aantal multiproblem-gezinnen.
▪   Preventie en vroegsignalering van radicalisering.
▪   Veilige evenementen in Ede.
▪   Bevorderen veiligheidsgevoel inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Veiligheid en toezicht

1.   Regionale actieplannen en best practices ten aanzien van High Impact Crimes (inbraken), die in 2017 worden ingesteld, worden toegepast door het Veiligheidshuis, SIT, OM, politie en toezicht.
2.   Alle multiproblem-gezinnen worden van een sluitende integrale aanpak voorzien tussen veiligheid en sociaal domein. Dit door het SIT en extra procesregie in het Veiligheidshuis.
3.   Alle jeugdgroepen en daarbij horende jeugdigen worden in kaart gebracht door toepassing van de vernieuwde inventarisatiemethodiek (shortlist), waardoor een groepsgerichte, domeingerichte of persoonsgerichte aanpak mogelijk wordt gemaakt door gemeente, toezicht, politie, OM en organisaties voor jeugd- en jongerenwerk.
4.   Vastgoed- en bouwprojecten boven de waarde van één miljoen euro worden vooraf getoetst door middel van een Bibob toets, indien er twijfels bestaan over de herkomst van de financiële verantwoording. Crimineel geld kan zo niet in de bovenwereld terecht komen.
5.   Geradicaliseerde personen worden in kaart gebracht door deelname aan multidisciplinair overleg tussen politie, justitie en gemeente. De gemeente voorziet de in kaart gebrachte personen van een aanpak die leidt tot de-radicalisering.
6.   In de aanvraagprocedure van een evenement worden door de gemeente concrete afspraken gemaakt met de organisatoren over de risico’s- en veiligheidsaspecten. Deze afspraken zijn handhaafbaar.
7.   In de wijkteams opstellen en uitvoeren van de jaarlijkse wijkveiligheidsagenda’s. Deze bevatten concrete actiepunten.