Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Openbare Verlichting
Voor de openbare verlichting is een meerjarenvervangingsplan opgesteld. Gemeente Ede is vergevorderd met de invoering van LED verlichting, verwachting is dat in 2020 40% van de lichtmasten LED verlichting bevat en dat in 2030 zelfs 100% van het OV areaal LED verlichting bevat.

Bomenbeleidsplan

In 2016 is, op basis van het bomenbeleidsplan, gestart met het vervangen van bomen. Dit jaar wordt voor circa € 600.000 in projecten betreffende bomenvervanging geïnvesteerd. Gestreefd wordt naar zoveel mogelijk werk-met-werk maken projecten. Een groot deel van de gelden wordt dan ook geïnvesteerd in grootschalige afkoppelprojecten zoals Bennekom-oost en Kamperfoelielaan en omstreken. Daarnaast worden in diverse straten de bomen vervangen zoals in Bennekom, Veldhuizen en Maandereng. Alle projecten zijn opgenomen in het integrale uitvoeringsprogramma van Beheer Openbare Ruimte. Hierover is de gemeenteraad dit jaar meermaals geïnformeerd.

Op verzoek van de gemeenteraad is het omgevingsvergunningsstelsel voor bomen herzien. Om het omgevingsvergunningsstelsel te kunnen wijzigen, is een aanpassing van een aantal artikelen in de Algemene Plaatselijke Verordening Ede 2012 met betrekking tot het kappen van bomen (Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden artikel 4:10 tot en met 4:12 in de APV Ede 2012) noodzakelijk. Deze wijziging in de APV en de beleidsregels voor monumentale, waardevolle bomen en bomen zijn in het najaar 2016 door u vastgesteld.

Kunstwerken
Het huidige budget volstaat samen met de vervangingsgelden om het areaal conform de kwaliteitsafspraken te kunnen onderhouden.

Wegen
Op dit moment is het budget voor het wegonderhoud voldoende om de benodigde werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Riolering
Waterplan & verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2018-2022
Het huidige Waterplan & vGRP loopt af eind 2017. In 2017 evalueren we het huidige waterplan en stellen we een nieuw Waterplan & vGRP op om invulling te geven aan de gemeentelijk watertaken en leggen we deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Hemelwaterbeleid
Naar aanleiding van het ingezette gemeentelijk hemelwaterbeleid in 2007 heeft de gemeenteraad besloten om 20% van het bestaand verhard oppervlak af te koppelen in de periode tot 2020. In de afgelopen jaren is uitvoering gegeven aan deze uitdaging. Voordat de termijn is afgelopen, willen we in beeld brengen of de afkoppelambitie bereikt gaat worden en welke effecten afkoppelen heeft in de praktijk. Daarnaast willen we met de ervaringen uit het verleden onze ambitie bijstellen zodat we vastgesteld hebben hoe we na 2020 om willen gaan met de verwerking van het hemelwater. De evaluatie en herijking van het hemelwaterbeleid is als project bestuurlijk vastgesteld in het Waterplan 2013-2017 en komt in 2017 in de gemeenteraad.

Platform Water Vallei en Eem
De visie ‘Natuurlijk ontwikkelen’ geeft richting aan de manier waarop waterschap en gemeenten om willen gaan met hemelwater en gebruikt water. De visie die er nu ligt is geen eindplan, maar is een wervend en stimulerend document, waarmee we gezamenlijk binnen het PWVE aan de slag willen. De nadruk ligt daarbij op maatregelen die bijdragen aan klimaatbestendige bebouwde gebieden, afkoppelprojecten en projecten gericht op waterbewustzijn. Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een jaarlijkse bijdrage van € 2 miljoen voor maatregelen binnen de regio in het kader van Klimaat Actieve Steden (KAS) voor de periode van 2016 tot en met 2021.

Gemeentelijk vastgoed

Afgelopen jaren is de onderhoudsbehoefte van alle gemeentelijke gebouwen steeds beter in beeld gebracht. Alle planningen zijn vernieuwd en geactualiseerd. Hiermee is per gebouw een meerjareninzicht ontstaan van het benodigde onderhoud op basis van de conditie van het object conform NEN 2767.
De uit te voeren planmatige onderhoudswerkzaamheden geven een divers beeld dat fluctueert over de komende jaren. Om deze fluctuaties op te vangen, wordt er jaarlijks per object gedoteerd aan een onderhoudsvoorziening. In deze voorziening wordt op basis van het gemiddelde over de komende 10 jaar vanuit iedere gebouwexploitatie een bedrag gedoteerd. De jaarlijks terugkerende activiteiten (regulier onderhoud) aan de gebouwen worden in de begroting opgenomen en dus direct uit de exploitatie betaald.
Komend jaar staat in het teken van het verder op afstand (in regie) zetten van het onderhoud. In 2016 worden de kunstwerken & gedenktekens, de woonwagens, het leegstandsbeheer en het onderhoud aan monumentale objecten op de markt gebracht. In 2017 gaan we aan de slag met het op de markt zetten van het onderhoud aan de rest van het vastgoed. Het op afstand zetten van het onderhoud moet uiteindelijk leiden tot betere sturing op onderhoudskwaliteit en eenvoudigere aansturing vanuit de gemeente.

Met de centralisatie van het gemeentelijk vastgoed op één product (programma Bestuur en Organisatie) zijn de bestaande onderhoudsvoorzieningen teruggebracht tot één onderhoudsvoorziening voor alle gemeentelijke gebouwen.

Begraafplaatsen

Dit jaar is een beheer- en exploitatieplan voor alle vijf de gemeentelijke begraafplaatsen opgesteld. Hiermee ontstaat inzicht in de kosten en opbrengsten van begraven voor de periode 2017-2021. Met dit plan wordt antwoord gegeven op de raadsmotie uit 2015, waarin het college gevraagd is om de mogelijkheden van tariefsverlaging op de begraafplaats te onderzoeken. Uit het beheer- en exploitatieplan blijkt dat de structurele kosten en opbrengsten van het product begraven ongeveer aan elkaar gelijk zijn. Daarnaast worden de komende jaren ook (grote) eenmalige kosten gemaakt voor met name het wegwerken van het achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen en om het wenselijke inrichtings- en beheerniveau te realiseren conform de Visie Openbare Ruimte. Hiervoor wordt de komende jaren de reserve begraven gebruikt. Het legestarief voor begraven wordt niet geïndexeerd, waarmee feitelijk een relatieve verlaging wordt doorgevoerd.  Wanneer de situatie zich voordoet dat de reserve begraven de ondergrens gaat bereiken, ontvangt uw raad tijdig een voorstel over de begraaftarieven.

Resultaten
In onderstaande tabel vindt u een resumé van alle voorzieningen en reserves, die een één op één relatie hebben met het onderhoud en vervanging van de kapitaalgoederen.
           Bedragen x € 1.000

 

Stand per 31 december

Realisatie

Meerjarenprognose 2016-2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

V110

Huisvesting

217

V116

Voorziening onderhoud sportaccommodaties

180

V119

Voorziening overige gebouwen

364

V145

Voorziening onderhoud sociaal cultureel werk

238

V146

Voorziening onderhoud culturele accommodaties

247

V147

Voorziening onderhoud gem. vastgoedportefeuille

1.608

1.978

1.772

1.224

941

R416

Reserve begraven*

365

255

375

490

606

722

R417

Reserve onderhoud en vervanging openbare ruimte

1.219

1.328

628

628

628

628

Totaal

2.830

3.191

2.982

2.891

2.458

2.291

*De cijfers zijn gebaseerd op de bestaande exploitatie van de begraafplaatsen