Wat willen we bereiken?

 
Kwaliteit en leefomgeving
Doel
Wij zorgen samen met de inwoners van Ede voor een openbare ruimte waarin het prettig en veilig is om in te leven, te werken en te recreëren.

Subdoelen

▪   Waarborgen kwaliteit openbare ruimte.
▪   Versterken sociale structuur en lokaal woonklimaat door betrokkenheid van bewoners met de openbare ruimte.
▪   Versterken aantrekkelijkheid voor nieuwe vestigers (bedrijven en bewoners).
▪   Versterken aantrekkelijkheid voor bezoekers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Integrale programmering

▪   Met alle disciplines (onderhoud, stedenbouw, nutsbedrijven, evenementen, verkeer, warmtenet, enz.) zoveel mogelijk “werk met werk” in de openbare ruimte maken. Hierdoor wordt overlast voor inwoners en bedrijven beperkt en werken we kostenefficiënter.
▪   De planning van al deze op elkaar afgestemde werken publiceren we, waardoor burgers en bedrijven beter geïnformeerd worden over de werkzaamheden die in 2017 plaatsvinden.

Klimaatverandering
Ons klimaat is aan het veranderen. In 2017 betekent dat:

▪   Evaluatie en herijking van het hemelwaterbeleid (afvoeren hemelwater).
▪   Onderzoek naar inzet van bomen om de gevolgen van de klimaatverandering (klimaatadaptatie) deels op te vangen (vasthouden fijnstof; tegengaan hitte-eilanden en dergelijke).

SamenWerkBedrijf
Een belangrijk doel van de in 2015 ingevoerde Participatiewet is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk naar regulier werk te begeleiden. Dit, samen met de wens om het beheer van de openbare ruimte meer integraal aan te pakken, resulteert per 1 februari 2017 in de oprichting van het SamenWerkBedrijf (SWB). Dit is een samenwerking tussen de gemeente Ede, ACV en Permar. Vooralsnog betreft het een pilot, die loopt tot 31 december 2018.

mEdemaken

In 2015 is vanuit de kerntakendiscussie een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. In 2016 is hier invulling aan gegeven. De impact van deze bezuinigingen in de openbare ruimte worden in 2017 steeds meer zichtbaar voor de bewoners. Zo wordt de directe ruimte rondom bomen (boomspiegels) niet meer onderhouden. Daarnaast herzien we het bestaande beleid betreffende speelvoorzieningen en maken we een meerjarenplanning voor de vervanging en het onderhoud van speelvoorzieningen. Het doel is om de bezuiniging te halen en gelijktijdig voldoende mogelijkheden tot spelen in de leefomgeving te waarborgen.

Vervanging kapitaalgoederen
In de perspectiefnota 2016-2019 is voorzien in de vervanging van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte; tien jaar lang een investering van € 3 miljoen in onze leefomgeving. In 2017 wordt vooral ingezet op de vervanging en het groot onderhoud van wegen.

Waterplan & verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP)

Opstellen nieuw Waterplan & verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP).

Uitvoering bomenbeleidsplan
2017 is het tweede jaar, van de afgesproken tien jaar, waarin achterstanden in de boomvervangingen worden weggewerkt. Daarnaast wordt in 2018 het in 2016 ingevoerde nieuwe kapvergunningenstelsel geëvalueerd.

Bosbeheer
In 2017 gaan we de bosbegeleidingsgroep actiever betrekken bij het opstellen en uitvoeren van het bosbeleid en -beheer.

Wegenbeleidsplan
Opstellen van een nieuw wegenbeleidsplan, dat mogelijk gevolgen heeft voor de manier waarop we onze wegen gaan beheren.

Openbare verlichting
Opstellen van een nieuw beleidsplan openbare verlichting, dat richting geeft aan de onderhoudsstrategieën en tactieken die Ede zal toepassen in het beheer van de Openbare Verlichting.