Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Algemene ontwikkelingen
Voor het realiseren van beleidsdoelstellingen gaat de gemeente Ede steeds meer samenwerkingsverbanden aan met externe partijen. De toename van het aantal en de complexiteit vraagt een andere toezichthoudende rol. Hierop wordt verder ingegaan in de paragraaf Verbonden partijen.

De gemeente Ede is in het bezit van privacy gevoelige informatie, de omgang met deze informatie is gebonden aan steeds scherper wordende wetten en regels. Om hieraan te voldoen en om de kans op een datalek te minimaliseren zijn er maatregelen getroffen, hiervoor is geld beschikbaar gesteld in de Perspectiefnota 2017-2020.

Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen
De ratio weerstandsvermogen laat zien in hoeverre de gemeente Ede in staat is haar risico’s af te dekken.

Ratio weerstandsvermogen in 2017   Bedragen x € 1.000

Ratio Weerstandsvermogen

 Integraal

Ratio

Algemene dienst

Ratio

Grondexploitaties

Ratio

Beschikbare weerstandscapaciteit

53.531

= 2,16

52.842

= 3,46

    689  

= 0,05

Benodigde weerstandscapaciteit

24.749

15.275

12.641

Score waardering

Uitstekend

Uitstekend

Ruim onvoldoende

Voor de ratio weerstandsvermogen van de Grondexploitaties wordt enkel gekeken naar de negatieve plannen binnen de grondexploitatie, plannen waar geen winst op wordt behaald. Voor positieve plannen is dekking voor risico's binnen de plannen zelf aanwezig. Voor meer informatie over de risico’s rondom grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Ontwikkeling ratio's

Programmabegroting
2016-2019

Programmarekening
2015

Programmabegroting
2017-2020

Integraal

1,72

2,29

2,16

Algemene dienst

2,46

3,32

3,46

Grondexploitaties

0,07

0,12

0,05

De integrale ratio voor 2017 is uitstekend en ligt boven de in ons beleid afgesproken minimale waarde van 0,8.
De hoge ratio’s bij de Programmarekening 2015 worden veroorzaakt door de toevoeging van het positief resultaat aan de reserves. De invloed van deze toevoeging aan de reserves werkt nog door in de hoogte van de huidige reserves en ratio’s. In de Perspectiefnota 2017-2020 is besloten om in de komende jaren grote onttrekkingen uit de reserves te doen, waardoor de hoogtes van de reserves en ratio’s in de komende jaren zullen dalen.
Daarnaast is door nieuwe exogene ontwikkelingen het risicoprofiel van de gemeente Ede afgenomen ten opzichte van de Programmarekening 2015, dit zorgt ook voor een stijging van de ratio weerstandsvermogen.

Risicobedragen en benodigde weerstandscapaciteit
Het totaal van alle risico's bedraagt € 126 miljoen voor de Programmabegroting 2017-2020. Bij de Programmarekening 2015 bedroeg dit € 136 miljoen. De afname is in belangrijke mate toe te schrijven aan een aantal risico’s dat is weggevallen en of naar beneden bijgesteld in de top 20. De meest in het oog springende zijn de risico's in relatie tot de Spoorzone en de stortingen in de reserve van de bovenwijkse voorzieningen.
In onderstaande tabel zijn de twintig grootste financiële risico’s weergegeven.

Top 20 risico's    Bedragen x € 1.000

Risico

Gevolgen

Kans

Financieel
gevolg

Invloed

1

Erfpachtconstructie WFC gevoelig voor renteschommeling (negatief).

Een verslechtering van het financieel resultaat.

50%

max. 6.000

5%

2

Erfpachtconstructie WFC gevoelig voor renteschommeling (positief).

Een verbetering van het financieel resultaat.

50%

max. - 4.500

4%

3

Verslechtering van de vastgoedmarkt

Prijs daling en uitgifte vertraging van de WFC campus.

50%

max. 4.500

4%

4

Het vervallen van de precariobelasting.

Een verslechtering van het financieel resultaat.

70%

max. 3.000

4%

5

De rijkskorting op nieuwe taken Jeugdzorg, Awbz-Wmo en Participatiewet wordt onvoldoende ingevuld.

Een overschrijding van het budget.

20%

max. 9.000
(s)

3%

6

De rijksuitkering voor de Participatiewet (inkomen) is ontoereikend.

Een verslechtering van het financieel resultaat.

70%

max. 2.500
(s)

3%

7

De vrijstelling btw voor sport vervalt vanaf 2017 door andere regelgeving.

Het niet meer kunnen verrekenen van btw over investeringen, waardoor het een kostenpost wordt. Het behaalde voordeel kan met terugwerkende kracht vervallen.

50%

max. 3.411
(s)

3%

8

De gebiedsexploitatie van de stationsomgeving (Spoorzone) levert minder opbrengsten op dan gepland.

De voorziene dekking wordt niet gerealiseerd. De gemeente Ede moet uit eigen middelen aanvullen.

75%

max. 1.900

2%

9

Afzetbaarheid van het duur segment.

Een verslechtering van het financieel resultaat.

50%

max. 2.600

2%

10

Taxatie vastgoed levert een ander (financieel) beeld op dan nu geraamd.

Huidige inschatting van opbrengst wordt niet gehaald.

75%

max. 1.700

2%

11

Dekkingsbronnen gemeente Ede voor Spoorzone vallen lager uit.

Een verslechtering van het financieel resultaat.

25%

max. 5.000

2%

12

Prijzen resterende kavels BT A12 worden niet gerealiseerd.

Een verslechtering van het financieel resultaat.

75%

max. 1.500

2%

13

Herijkingsmomenten in overeenkomst WFC opgenomen waarbij canon kan worden bijgesteld.

Negatieve bijstelling van de canon waardoor opbrengsten teruglopen.

25%

max. 4.000

2%

14

Faillissement verbonden partijen.

Het maken van extra kosten om wettelijke taken uit te kunnen voeren.

20%

max. 5.000

2%

15

Minder zelfrealisatie in de Klomp Oost.

Een verslechtering van het financieel resultaat.

50%

max. 2.000

2%

16

Afzettempo duur segment.

Een verslechtering van het financieel resultaat.

50%

max. 2.000

2%

17

De inkomsten uit de tweede concessie windmolens op BTA12 vallen hoger uit dan gepland (positief).

Een verbetering van het financieel resultaat.

50%

max. - 1.886

2%

18

Door de aantrekkende economie zijn bezuinigingen op aanbestedingen niet haalbaar.

Een verslechtering van het financieel resultaat.

90%

max. 1.000

2%

19

Hogere grondopbrengsten door optimalisatie.

Een verbetering van het financieel resultaat.

75%

max. - 1.100

1%

20

Ontwikkeling Kernhem B West moet verder ingevuld worden.

Hogere kosten dan de globale ramingen.

50%

max. 1.600

1%

(s) = structureel, - = negatief risico (kans)

Niet alle geïdentificeerde risico’s doen zich tegelijkertijd en in maximale omvang voor. Het gevolg hiervan is dat de benodigde weerstandscapaciteit lager is dan het totale risicobedrag. Door middel van een statistische toets wordt berekend wat de benodigde weerstandscapaciteit is bij een, door de gemeente Ede gekozen, zekerheidspercentage van 90%.

Risicobedrag en benodigde weerstandscapaciteit    Bedragen x € 1.000

Integraal

Algemene dienst

Grondexploitaties

Totaal risicobedrag

126.146

73.406

52.740

Benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid)

24.749

15.275

12.660

Beschikbare weerstandscapaciteit (buffers)
Tegenover de benodigde weerstandscapaciteit staat de beschikbare weerstandscapaciteit. De opbouw van de beschikbare weerstandscapaciteit is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt.

Berekening beschikbare weerstandscapaciteit (totaal)    Bedragen x € 1.000

Programmarekening
2015

Programmabegroting
2017-2020

Onvoorzien

100

100

Algemene reserve

33.730

24.691

Overige algemene reserves

16.438

16.357

Bedrijfsmiddelen en P-reserves

13.456

11.693

Stille reserves

p.m.

p.m.

Bedrijfsreserve grondzaken *

1.507

689

Totale weerstandscapaciteit

65.202

53.531

* Weerstandscapaciteit Grondexploitaties. De weerstandscapaciteit algemene dienst is de totale weerstandscapaciteit minus de weerstandscapaciteit Grondexploitaties.

Bij het aannemen van deze Programmabegroting wordt er ongeveer € 14,5 miljoen toegevoegd aan de weerstandscapaciteit (algemene reserve), dit zal de integrale ratio weerstandsvermogen met ongeveer 0,6 verhogen.

Kengetallen
Onderstaande kengetallen geven inzicht in de financiële positie van de gemeente.

Kengetallen programmabegroting 2017-2020

Verloop van de kengetallen

PR 2015

PB 2016

PB 2017

MJB 2018

MJB 2019

MJB 2020

Netto schuldquote

86%

81%

98%

98%

89%

80%

Gecorrigeerde netto schuldquote

59%

56%

71%

73%

66%

56%

Solvabiliteitsratio

28%

28%

25%

24%

26%

31%

Structurele exploitatieruimte

-2%

2%

1%

3%

2%

1%

Grondexploitatie

66%

61%

56%

53%

44%

44%

Belastingcapaciteit

97%

96%

96%

96%

96%

96%

In bijlage 5 zijn de definities van de kengetallen opgenomen. De kleuren in de tabel geven de normering van de kengetallen weer volgens richtlijnen van de VNG. Er is in deze richtlijnen geen normering voor de kengetallen Grondexploitatie en Belastingcapaciteit. De tabel geeft weer dat de financiële positie van Ede goed is.