Kaderstelling

Kaderstelling

Het kader voor deze paragraaf is vastgelegd in de ‘Kadernota Verbonden Partijen’, vastgesteld door de gemeenteraad op 17 september 2009.
Op dit moment vindt, in overleg met de raadswerkgroep Programmabegroting, actualisering plaats van de kaders van governance en toezicht op externe netwerkpartijen, waaronder verbonden partijen. Voor een verbreding naar netwerkpartijen is gekozen omdat wij als gemeente voor de realisatie van onze beleidsdoelstellingen in toenemende mate samenwerkingen aangaan met derden. Relaties kunnen daarbij verschillende vormen aannemen, variërend van bijvoorbeeld een inkooprelatie of subsidierelatie tot deelname aan een verbonden partij. Daarnaast kunnen we er bewust voor kiezen beleidsdoelstellingen zelf te realiseren zonder samenwerking met derden. Niets doen en het initiatief overlaten aan de samenleving is ook een mogelijkheid. Door samen te werken vindt realisatie van beleidsdoelstellingen meer op afstand plaats dan wanneer wij dat als gemeente zelf doen.
Uitkomst is de opstelling van een handreiking voor het bestuur en de ambtelijke organisatie met een tweeledig doel. Enerzijds geeft deze richting aan de afwegingen die gemaakt worden bij het aangaan van nieuwe en/of evaluatie van bestaande relaties. Anderzijds biedt deze handvatten hoe om te gaan met toezicht op realisatie van beleidsdoelstellingen.