Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen rondom verbonden partijen wordt hieronder weergegeven. Daarnaast is in de bijlage een lijst opgenomen van de verbonden partijen waar inzicht gegeven wordt in het openbaar belang dat door deze partij wordt behartigd, het financieel en bestuurlijk belang, financiële gegevens en risico’s.

Permar WS
De sociale werkvoorziening wordt van rijkswege sinds 2015 afgebouwd. Naast het stopzetten van de instroom kort het Rijk de rijksbijdrage. Onder andere deze ontwikkeling heeft er voor gezorgd dat de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling (GR) zijn overgegaan tot een strategische heroriëntatie. De GR wordt per 1 januari 2018 opgeheven. Ede heeft, zie programma 3 Individuele ondersteuning, de koers voor de toekomstvisie Permar en de uitvoeringsrelatie met de Participatiewet vastgesteld. In 2017 wordt gebouwd aan een lokaal participatiebedrijf voor de dienstverlening aan alle doelgroepen van de Participatiewet, waaronder de voormalig sw-medewerkers.
Het begrotingsjaar 2017 kenmerkt zich door én de afbouw van de gemeenschappelijke regeling én de opbouw van het nieuwe participatiebedrijf. Ede houdt vast aan de ingezette weg 'van binnen naar buiten'. Dit betekent dat zoveel mogelijk geprobeerd wordt om mensen van uit een beschutte werkplek in te laten stromen naar reguliere werkplekken, waar nodig met aanpassingen en begeleiding. Voor de afbouw ligt de inspanning op het beperken van de schadelast. Hoe meer (ambtelijke) medewerkers kunnen uitstromen naar ander werk, hoe lager de liquidatiekosten.  Soortgelijke redenatie gaat op voor overname en verkoop van bedrijfsmiddelen.

Regio Foodvalley
De samenwerking met partners in de Gouden Driehoek (overheid, ondernemers en onderwijs) wordt verder vorm gekregen. Verder zijn er ontwikkelingen om meer met gebiedsgerichte opgaven te werken.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)
De doorontwikkeling repressieve organisatie wordt verder voortgezet. Gesprekken met gemeenten worden gevoerd over de inzet van de VGGM bij nieuwe taken, als gevolg van decentralisaties.

Omgevingsdienst de Vallei (OddV)
De Omgevingsdienst de Vallei voert sinds 1 april 2013 de taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in de fysieke leefomgeving. Deze gemeenschappelijke regeling betreft een samenwerking van de provincie Gelderland en de volgende gemeenten: Ede, Barneveld, Nijkerk, Wageningen en Scherpenzeel. De 7 omgevingsdiensten in Gelderland vormen samen het 'Gelders Stelsel' en werken daarin samen. Zowel de OddV als het Gelders Stelsel werken voortdurend aan verdere professionalisering.

Binnen de OddV werken de partners samen aan harmonisering van de uitvoering om een gelijk speelveld te creëren voor de burgers en bedrijven binnen het werkgebied. De in 2016 vastgestelde beleidsnota VTH is daar een voorbeeld van. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld op basis van de kaders uit het beleid, aangevuld met actualiteiten en gemeente specifieke thema's.

De rijksoverheid werkt aan de Omgevingswet. De Omgevingswet zal ook invloed hebben op de taken van de OddV en de samenwerking met de partners. Gemeenten en OddV werken samen aan het in kaart brengen van de consequenties en het implementeren van de komende veranderingen.

ACV-groep
Vanuit de sterke regionale positie op het speelveld worden de regionale groeimogelijkheden nader onderzocht. Bovendien wordt bekeken of door bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden, een betere toegang verkregen kan worden tot de verwerkingsmogelijkheden.
Naast de focus op de kernactiviteit afvalinzameling, is er grote aandacht voor duurzaamheid (o.a. hergebruik) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (samenwerking Permar, Restore, Road2Work e.d.).

Stichting Parkeren Ede Centrum
De Stichting Parkeren Ede Centrum is actief betrokken bij de nieuwste parkeerontwikkelingen in Ede Centrum. Dit naar aanleiding van de raadsbesluiten om wijzigingen aan te brengen in de parkeerapparatuur, de tarieven en de reguleringstijden.

Bijlage

OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN GEMEENTE EDE

Gemeenschappelijke regelingen

Permar WS

Openbaar belang

▪   Bieden van aangepaste arbeidsplaatsen binnen en buiten het SW-Bedrijf.
▪   Bieden van faciliteiten en diensten gericht op verbetering van de arbeidskansen op de private en publieke markt.
▪   Plaatsen van personen via begeleid werken, of (groeps-)detacheringen.

Financieel belang

Ca. € 10 miljoen per jaar, ongeveer de helft van de exploitatie.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit 10 leden, 2 leden per deelnemende gemeente.
Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden, 1 lid per deelnemende gemeente.
Wethouder Eleveld is voorzitter van het bestuur.
Wethouder Ligtelijn-Bruins is lid van het algemeen bestuur.

Financiële gegevens

1-1-2017

31-12-2017

Eigen vermogen

€ 2.347.000 nagatief

€ 2.200.000  negatief

Vreemd vermogen

€ 11.700.000

€ 9.200.000

Prognose resultaat

€ 2,2 miljoen negatief

risico's

Bij de Perspectienota 2017-2020 heeft de gemeenteraad € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld ter dekking van dit verwachte tekort. Dit bedrag is verwerkt in de programmabegroting van Ede.
Door het besluit de gemeenschappelijke regeling op te heffen, raakt Permar in liquidatie. Dit brengt grotere onzekerheden me zich mee dan wanneer de organisatie zich in een stabiele situatie begint. Deze onzekerheden doen zich voor aan de kostenkant (bv. afvloeien personeel) maar ook aan de inkomstenkant (bv. continuïteit in detacheringscontracten).

Regio Foodvalley

Openbaar belang

De Regio FoodValley spant zich in voor elf strategische hoofdopgaven, die zich richten op het vestigingsklimaat en de leefomgeving van het FoodValley-gebied dat acht gemeenten beslaat. De hoofdopgaven zijn uitgewerkt in programma's en projecten in het Uitvoeringsprogramma Regio FoodValley.

Financieel belang

De algemene bijdrage voor 2017 bedraagt € 2,95 per inwoner. Voor Ede komt dit uit op € 331.000, dit betreft een belang van 33%.

Bestuurlijk belang

Burgemeester Van der Knaap is voorzitter en Wethouder Vreugdenhil lid van het algemene bestuur.

Financiële gegevens

1-1-2017

31-12-2017

Eigen vermogen

€     896.154

€     896.154

Vreemd vermogen

€  6.646.524

€  6.646.524

Prognose resultaat

€ 0

Risico's

Doordat vanaf 2017 de inwonersbijdrage is verhoogd en daarmee de structurele lasten van de regio met structurele middelen worden gedekt, zijn er minimale risico's.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

Openbaar belang

Goede en tijdige brandweerzorg. Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid, dit voor zover het aan de gemeente opgedragen taken bevat.

Financieel belang

€ 7.570.000

Bestuurlijk belang

In het algemene bestuur van de VGGM (het regionale College), wordt de gemeente Ede vertegenwoordigd door burgemeester Van der Knaap en wethouder Ligtelijn-Bruins (op basis van haar portefeuille Welzijn).

Financiële gegevens

1-1-2017

31-12-2017

Eigen vermogen

€   6.422.011

€   6.422.011

Vreemd vermogen

€ 40.117.646

€ 40.117.646

Prognose resultaat

 € 0

Risico's

Het totale risicobedrag voor de VGGM is berekend op € 1.453.000. Het weerstandsvermogen is voldoende om dit af te dekken.

Omgevingsdienst de Vallei (OddV)

Openbaar belang

Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de verschillende omgevingsdiensten in Gelderland. De OddV werkt intensief samen met die omgevingsdiensten. Samen vormen zij het 'Gelders Stelsel van omgevingsdiensten'.

Financieel belang

€ 4.918.270

Bestuurlijk belang

Wethouder Meijer vertegenwoordigt de gemeente Ede in het dagelijkse- en algemene bestuur van de OddV.

Financiële gegevens

1-1-2017

31-12-2017

Eigen vermogen

€    699.000

€    440.000

Vreemd vermogen

€ 1.434.000

€ 1.434.000

Prognose resultaat

€ 0

Risico's

Regio de Vallei

Openbaar belang

Samenwerking tussen vijf gemeenten, die zich momenteel vooral nog richt op afvalverwerking

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage van Ede bedraagt circa € 18.000. Dit is een belang van circa 44%.

Bestuurlijk belang

Wethouder Meijer vertegenwoordigt  de gemeente Ede in het algemeen bestuur. Burgemeester Van der Knaap is voorzitter van het algemeen bestuur.

Financiële gegevens

1-1-2017

31-12-2017

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Prognose resultaat

Risico's

Minimaal

Vennootschappen en coöperaties

ACV-groep

Openbaar belang

Het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in stromen, die op een milieuhygiënisch en economisch verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt, of verwerkt tegen een voor de burgers zo laag mogelijk tarieven.

Financieel belang

€ 2.671.501

Bestuurlijk belang

Wethouder Meijer zit als vertegenwoordiger van de gemeente Ede bij de vergadering van aandeelhouders.

Financiële gegevens

1-1-2017

31-12-2017

Eigen vermogen

€ 10.353.000

Vreemd vermogen

€ 22.555.000

Prognose resultaat

Risico's

De risico’s voor de gemeente zijn:
▪   Het ingebrachte aandelenkapitaal (€ 2.671.501).
▪   De gemeente heeft de verplichting een eventueel negatief bedrijfsresultaat aan    te vullen (ACV Gemeente B.V. artikel 4.1).
▪   Verplichting tot garantieverstrekking aan derden in verband met verplichtingen    ACV Gemeente B.V. ten opzichte van die derden.
Beëindiging contract met ACV kan alleen met toestemming van alle aandeelhouders.

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Openbaar belang

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Financieel belang

€ 271.050

Bestuurlijk belang

-

Financiële gegevens

1-1-2017

31-12-2017

Eigen vermogen

€      3.430 mln.

€     4.163 mln.

Vreemd vermogen

€ 127.753 mln.

€ 145.348 mln.

Prognose resultaat

-

Risico's

minimaal

Stichtingen en verenigingen

Stichting Parkeren Ede Centrum

Openbaar belang

Instandhouding/uitbreiding van parkeervoorzieningen in het centrum van Ede ten behoeve van de bereikbaarheid. Hierover tevens adviseren en communiceren met belanghebbenden.

Financieel belang

De financiële bijdrage bedraagt € 2.900 per jaar. Dit is een belang van 50%.

Bestuurlijk belang

Wethouder Meijer vertegenwoordigt de gemeente Ede in het bestuur van Stichting Parkeren Ede Centrum.

Financiële gegevens

1-1-2017

31-12-2017

Eigen vermogen

€ 26.000

€ 32.000

Vreemd vermogen

0

0

Prognose resultaat

0

Risico's

Minimaal