Wat willen we bereiken?

 
Belastingen en heffingen
Doel
Tijdige, volledige en rechtmatige uitvoering van de belastingtaken en Wet WOZ, waarbij het beleidsuitgangspunt is dat de belastingen en tarieven gecorrigeerd worden voor inflatie.

Subdoelen
▪   De belastingplichtigen krijgen elk jaar op tijd een juiste belastingaanslag;
▪   Belastingaanslagen worden op een efficiënte wijze ingevorderd en we geven burgers tijdig uitsluitsel  over de ingediende verzoeken om kwijtschelding;
▪   Elk jaar zijn alle onroerende zaken gewaardeerd naar een peildatum die ligt 1 jaar voor het belastingjaar en onder meer gebruikt wordt om de aanslag OZB te bepalen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Belastingen en heffingen

1.   Voormelding WOZ-waarden.
2.   Verbetering adreskwaliteit door middel van deelname aan landelijk project.
3.   Invoering bedrijfsinvesteringszone -belasting (BIZ), zie paragraaf lokale heffingen.
4.   Onderzoek naar inzet van eigentijdse communicatiemiddelen (Twitter, WhatsApp en dergelijke).