Kaderstelling

Kaderstelling

Op 2 juni 2016 is de Nota Grondbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. In deze nota zijn de kaders en speerpunten van het grondbeleid vastgelegd. De nota wordt eens in de vier jaar herzien.
De financiële vertaling van het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks vastgelegd in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties. De uitgangspunten voor de actualisaties van de projectbegrotingen worden vooraf aan u voorgelegd.